Charters Maria Magdelena

Naam Hendrik van Plese
Naam Willem van Gulik
Datum document 10/2/1381
Ligging Zutphen
Ligging Gelre
Ligging Neerbosch
Ligging Vriezenborg
Nummer 30
Korte beschrijving Akte waarbij Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, aan donderbussenmeester Hendrik van Plese geeft de hofstede Vriezenborch met tien morgen land te Neerbosch voor een jaarlijkse erfcijns van een groot Tournois.
Uitgebreide beschrijving (regest) Willem van Gulik, hertog van Gelre en graaf van Zutphen, heeft aan meester Hendrik van Plese, donderbussenmeester, de hofstede Vriezenborch gegeven, gelegen in het Nederbosch bij Nijmegen, met tien morgen land, voor een jaarlijkse erfcijns van een oude groot Tournois.
Dorsale aantekening desen brief (bovengeschreven) hort daer mede toe Vriesenborch anno; Derick Bars, burger tot Niimegen.
Zegel Zegel ontbreekt.
Transcriptie Wij Willem van Gulich, bi der genaden Goids .. hertoge van Ghelre ende .. greve van Zutphen, doen kont ende kenlich allen luden die desen brief / soilen sien of horen lesen dat wij om menigen truwen dienst den ons meister Heynrich van Plese, onse lieve knape ende donrebussenmeyster, ducke / gedaen heeft ende noch doen mach, denselven meister Heinrich ende sijnen erven gegeven hebben ende geven overmids desen openen brief voer ons ende / voer onse erven ende nacomelingen die hofstat, gelegen int Nederbussch bij Nymegen, geheiten Vryesenborch, mit thien margen lands daerbij / gelegen ende mit anders allen horen toebehoren so dat van auds gelegen heeft, dese vurgen. hofstat mit horen toebehoren vurscr. te hebben ende / te gebruken ongekroidt ende ongehindert, erflich ende ommermere in enen erfthinse voer enen auden groten turnoisch ons of onsen erven / daeraf jaerlix te gheven op Sente Martinsdach in den winter ende te betalen. Ende wij gelaven Heinrich vurgen. ende sijnen erven voer ons / ende voer onse erven in dese vurgen. hofstat mit horen toebehoren vurscr. erflich ende ommermere vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende te beschir- / men. Sonder alle argelist. Ende des toe orkonde hebben wij onsen segel aen desen brief doen hangen. Gegeven in den jaer onss Heren dusent / driehondert een ende tachtentich, des sonnendages na Sente Agathendach der heiliger jonfrouwen. Sigillatum iussu domini .. ducis per propositum Zutphaniensem.
Afmetingen 11,4 x 33,7 cm
Opmerkingen In margine: sigillum iussu domini ducis per repositum Zutphaniensem.
Archiefnummer 974
Archiefnaam Nonnenklooster Maria Magdalena Nijmegen
Inventarisnummer 30
Afkomstig uit archief 974 Klooster van de heilige Maria Magdalena, inv.nr. 30

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie