Heerlijkheid Malden

Naam Johan
Naam Johan van Groessbeck
Naam Raeb van Bueren
Naam Johan Spaen
Datum document9/10/1509
Ligging Malden
Ligging Beek
Oud regestnummer 415
Korte beschrijving Beleening van Johan van Groesbeek met het dorp en kerspel Malden, de heerlijke rechten van kerspel Beek en de tienden van Herkenen
Uitgebreide beschrijving (regest) Johan, hertog van Cleve enz., beleent Johan van Groessbeck, heer tot Hoemen, met het dorp en kerspel van Malden met alle daaraan verbonden rechten, alsmede met alle heerlijke rechten van het kerspel Becke en met de tienden te Herkenen ; t.o.v. de leenmannen Raeb van Bueren en Johan Spaen.
Zegel Rode was.
Transcriptie Wij Johan van gait gnaeden hartough van Cleve greve vanden Marcke ind van Ratzemellenboeghen (?) doen koindt allen lueden ind bekennen voir ons unse erven ind nakoemelingen dat wij Johan van Groessbeck heren tot Hoemen in oirkonde onser beleender manne hier naebescreven beleent hebben ind beleenen vermytz desen onsen brieff myt alsulcke leenen als hiernae bescreven staen tot sulcken rechten als die gelegen sijn nementlich mytten aelingen dorpe ind kerspell to Malden myt thyns pacht ind thienden mytter gyfften vanden karcken myt anderen renthen myt bossch ind broicke in hoegen ind legen ind myt moelen ind allen sijn toebehoere to Zupthenschen leenrechten myt eynen ponde te verhergeweiden item myt alsulcke gueden heirlicheiden in gerichten myt alle oeren toebehoeren als wij hebben inden kerspell van Becke myt bosschen ind moelen ind allen sijnen gueden ind toebehoeren oick tot eynen besonderen Zupthenschen leen myt eynen ponde to verhergeweiden beheltlich doch ons ind anders malck dairan sijns rechten ind beheltich oick ons so men besijndt dat wilner Johan van Groesbeck sijn vader behalve die vurscreven twee leenen noch eyn leen van onsen vurfaderen gehalden hefft myt naemen die thiende to herkenen myt oeren toebehoeren der Johan in nyet mede ontfangen hefft dat hie ons vanden selven thienden ind leen bynnen behoerlicker tijt oick doen sall dat sich geboirt ind hierop hefft ons Johan vurscreven gedaen sijne eyde ind huldinghe van truwen die vurscreven leene to umannen ind to verdienen ind ons dairaff to soen dat sich geboirt als eyn man van leen sijnen leenheren schuldich is dairaver ind an waren unse manne van leen toe getuege onthaelt myt naemen Raeb van Bueren ind Johan Spaen unse lieve getruwen sonder argelist oirkonde onss segels hieran gehangen gegeven ind iaeren onss heren duesent vijffhondert ind negen den negenden dach van october
Afmetingen 28.7 x 19.1
Drager Perkament
Archiefnummer 370
Archiefnaam Heerlijkheid Malden
Inventarisnummer 2450
Afkomstig uit archief 370 Heerlijkheid Malden, inv.nr. 2450