Heerlijkheid Malden

Kind Nael
Naam Jan Gijsen
Moeder Lis Tews
Naam Jan Pijck
Naam Ennyken
Naam Wilhem Vaeck
Naam Jan In Ghoenerff
Naam Lambert Wolterssoen
Datum document29/6/1549
Ligging Malden
Oud regestnummer 614
Uitgebreide beschrijving (regest) Nael, huisvrouw van Jan Gijsen, en Lis Tews, haar moeder, en Jan Gijsen als haar momber verkopen aan Jan Pijck en Ennyken, echtelieden, een erfpacht van 3 malder rogge uit een hofstad, gelegen in het gericht van Malden met nader omschreven belendingen, vrij van lasten uitgezonderd een tijns aan de heer tot Hoemen, ¾ pond was aan de kerk te Malden en 3 spint rogge aan Jan Pijck voornoemd ; t.o.v. Wilhem Vaeck, richter te Hoemen, Malden en Beeck, en Jan In Ghoenerff en Lambert Wolterssoen, schepenen.
Zegel Met het zegel van de 2e oorkonde in bruine was; de zegels van de 1e en 3e oorkonde zijn verloren.
Archiefnummer 370
Archiefnaam Heerlijkheid Malden
Inventarisnummer 2496
Afkomstig uit archief 370 Heerlijkheid Malden, inv.nr. 2496