930 Gemeente Millingen 1811 - 2000


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Millingen aan de Rijn (1810-2014)
Periode 1811 - 2000
Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijk handelen. Het bevat onder meer series notulen en besluiten van het gemeentebestuur, correspondentie, kaarten en tekeningen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid is een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamd 'medebewind': het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
De geboorteregisters over de periode 1923-2000 en de huwelijksregisters over de periode 1941-2000 zijn nog niet overgebracht en bevinden zich op het gemeentehuis in Berg en Dal.
Omvang 108,25 m.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording P. van Os, G. Boomsma (2006)
Archiefondersteuning Benelux (2022)
Geschiedenis van het archief Gedurende de negentiende eeuw zal het archief bewaard zijn geweest ten huize van de gemeentesecretaris, iets wat toen gebruikelijk was ten plattelande. Vanaf 1905 vond het onderdak op de eerste verdieping van het nieuw gebouwde gemeentehuis aan de Heerbaan. In 1948 bleek er een nieuwe kluis gebouwd te zijn die aan de eisen van de archiefinspectie voldeed.
Het archief van de gemeente Millingen 1811 - 1948 bestaat uit een aantal series met daarnaast een klein aantal op onderwerp gerangschikte stukken. Er is geen oude archiefinventaris aanwezig. Evenmin zijn er gegevens bekend over eventuele opschoning van het archief. Ongeveer driekwart van het archief wordt gevormd door de serie "brievenboeken" van ingekomen en uitgaande stukken. Deze zijn vanaf 1853 toegankelijk gemaakt door middel van agenda's en indicateurs .
Het archief vertoont een paar opvallende hiaten. Zo ontbreken de raadsnotulen van voor 1823, de ingekomen stukken van 1810 - 1812 en de agenda's van voor 1852. De gemeentebegrotingen en -rekeningen met bijlagen en boekhoudkundige bescheiden zoals grootboeken van vóór 1902 zijn niet aangetroffen terwijl ze over de jaren daarna incomplete series vormen. Ten gevolge van de oorlogshandelingen in 1944 / 1945 is een aantal archiefstukken verloren gegaan, waaronder - op één stuk na - alle ingekomen en uitgaande stukken van 1944.
In 2002 besloot de gemeente Millingen aan de Rijn haar archief over de periode 1811 - 1948 te laten inventariseren door het Regionaal Archief Nijmegen Dit gebeurde in het kader van een sterk door de provincie gestimuleerd plan om te komen tot regionaal archiefbeheer in het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal.
In 2005 werd het archiefblok 1811 - 1948 ter inventarisatie overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen.
In december 2021 werd het archiefblok 1949-2000 ter inventarisatie overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen. Tot die tijd bevond dit archiefblok zich in het gemeentehuis, op het adres Dorpsplein 1 te Groesbeek. Op het moment van verhuizing bevond dit archiefblok zich nog niet in voldoende mate in de Archiefwettelijk vereiste goede, geordende en toegankelijke staat. Het archiefblok is in 2022 bewerkt door archiefbewerkingsbureau Archiefondersteuning Benelux. Het is in 2024 formeel overgebracht.
Verwerving In 2005 werd het archiefblok 1811 - 1948 ter inventarisatie overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen.
Overbrenging 2024
Aanvullingen In mei 2019 is er een aanvulling gekomen van 7 dozen met voornamelijk stukken over de wederopbouw van Millingen na WOII.
In december 2021 is het archiefblok 1949 - 2000 verhuisd naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. Hierdoor is de omvang van het archief toegenomen met 55 meter.
Selectie Tijdens de inventarisatie is een aantal archiefbescheiden ter vernietiging geselecteerd op grond van de in 1983 in de Staatscourant gepubliceerde 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden uit de archieven van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van na 1850' en de daarop verschenen aanvullingen. Hierbij is de nodige terughoudendheid in acht genomen. Het belangrijkste argument hiervoor was dat er over kleine gemeenten als Millingen relatief weinig andere omvangrijke historische bronnen voorhanden zijn.
Uit archiefblok 1949 - 2000 is een klein deel, met een omvang van ca 2,5 meter, ter vernietiging afgescheiden op basis van de Vernietigingslijst 1983 en de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen 1996. Het te vernietigen gedeelte betrof vooral een serie personeelsdossiers. Het te bewaren gedeelte heeft een omvang van 55 meter.
Ordening De instelling van de Franse gemeente medio 1810 vormde een institutionele en archivistische breuk met het verleden. De inventaris begint in 1811, het jaar waaruit het oudste stuk dateert, en loopt tot de cesuur die wordt gevormd door de invoering der zaaksgewijze ordening volgens de Basis-archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 1948.
In deze inventaris wordt onderscheid gemaakt tussen 'stukken van algemene aard' (waar men archiefbestanddelen aantreft die verscheidene onderwerpen betreffen, zoals de notulen van de Gemeenteraad) en 'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen'. De indeling der 'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen' in rubrieken is ontleend aan de Basis-archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnen deze rubrieken zijn de stukken chronologisch geplaatst, tenzij een systematische indeling meer voor de hand lag. Het is voor de gebruiker wellicht verleidelijk om bij een bepaalde vraagstelling direct binnen de 'stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen' te gaan zoeken in de van toepassing zijnde rubriek. Men zij er echter op bedacht dat een groot deel der archivalia is beschreven onder de 'stukken van algemene aard'. In veel gevallen verdient het dus aanbeveling om ook deze stukken te raadplegen.
Een deel van de grote serie ingekomen stukken, per jaar ingebonden tot de zogenaamde 'brievenboeken', en enkele andere banden bleken roestige nietjes te bevatten. Daarom is besloten om deze bescheiden uit de banden te halen en te ontnieten. Alvorens de banden te verwijderen werden de stukken van een folionummer voorzien. Daarna werden zij per jaar over één of meer handzame omslagen verdeeld.
Het archiefblok 1949 - 2000 was geordend op basis van de Basisarchiefcode en was voorzien van een basale dossierinventaris. De bouw-, milieu- en hinderwetvergunningen maken geen deel uit van dit archiefblok.
Voorwaarden voor raadpleging Aan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze beperkingen, vermeld in een nota bene bij de desbetreffende beschrijvingen, gelden de akten van de burgerlijke stand (op grond van het Burgerlijk Wetboek, artikel 17a, lid 1), de persoons- en archiefkaarten met bijbehorende hulpregisters (op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 97 - 100) en een aantal andere archiefbestanddelen (op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1, sub a).
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 930 Gemeente Millingen 1811 - 2000, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".