289 Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen 1644 - 1995


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.2 Protestantisme
Archiefvormer Evangelisch Lutherse Gemeente (1623-1995)
Periode 1644 - 1995
Omvang 8,25 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording 2018
Geschiedenis van het archief De functie van secretaris is steeds waargenomen door de predikant of door een ander lid van de kerkeraad. De secretaris was in de regel ook belast met de zorg voor het archief van de gemeente, voorzover daarvan sprake is geweest. Soms kreeg een ander kerkeraadslid, dat niet als secretaris fungeerde, het beheer hierover te voeren en stond aldus bekend als archivaris van de Ev. Luth. gemeente. In het jaar 1861 werd voor het eerst zulk een archivaris aangesteld. Het was de ouderling H. Wolff, die zich vanuit Amsterdam in Nijmegen had gevestigd. Hij was de eerste, die enige orde had geschapen in de chaos, waarin de stukken van de Ev. Luth. gemeente steeds hadden verkeerd. Zijn doel was echter het schrijven van een geschiedenis van de gemeente, zodat men moet aannemen, dat deze ordening geheel op deze geschiedschrijving was ingesteld en dus chronologisch is geweest. Na het overlijden van de heer H. Wolff in het jaar 1864 waren het de diakenen J.A. Dieperinck en H.W. Sepmeyer, die het archief van de Ev. Luth. gemeente hebben beheerd en zich eveneens in hoofdzaak met de geschiedenisbeschrijving van deze gemeente hebben bezig gehouden.

De heer Dieperinck was in de jaren 1867-1874 als zodanig werkzaam en de heer Sepmeyer van 1908-1944. De ordening van het archief is vermoedelijk in deze perioden chronologisch gebleven. Tenslotte rest nog te vermelden, in welke staat het zich bevond, voordat deze inventarisatie een aanvang nam. Behalve de in de hierop volgende inventaris beschreven delen, bevonden zich in het archief een zeventiental pakken, welke de ingekomen stukken bevatten, die chronologisch waren gerangschikt over een tijdvak, lopende van 1662-1954. Deze stukken hadden voor het overgrote deel betrekking op het kerkbestuur, maar er waren ook stukken aangaande het armbestuur bij. De pakken, waarin ze waren samengebracht, waren verdeeld over bepaalde tijdvakken, die merendeels overeenkwamen met die perioden gedurende welke de Ev. Luth. gemeente een zeker aantal achtereenvolgende jaren door dezelfde predikant werd bediend. Voorts was er nog een pak, waarin een aantal chronologisch gerangschikte stukken was samengebracht, lopende over de jaren 1913-1930 en speciaal betrekking hebbende op het armbestuur.
Ordening Al deze stukken zijn voor zover mogelijk volgens bepaalde onderwerpen of lopende zaken ingedeeld en in omslagen samengebracht. Wat er zodoende overbleef, is samen gevoegd in een tweetal omslagen n.l. een voor de aangaande het kerkbestuur en een voor die aangaande het armbestuur. Deze omslagen zijn in de inventaris aangeduid als ingekomen stukken (zie inv. nr. 14 en 439). Verder waren er rekeningen over de jaren 1832-1907, zowel die voor kerkbestuur als die voor armbestuur samen gebracht in een pak, dat ook een aantal begrotingen voor het kerkbestuur bevatte. Deze rekeningen zijn ieder in een afzonderlijke omslag gebracht en van een afzonderlijk inventarisnummer voorzien. De rekeningen aangaande het kerkbestuur zijn hierbij gescheiden van die aangaande het armbestuur. Voorts zijn de genoemde begrotingen ook uit het pak verwijderd en ieder van een afzonderlijk inventarisnummer voorzien. Voor dit alles (zie inv. nr. 74-148, 190-225, 441-540).

De bijlagen van de rekening aangaande het kerkbestuur en lopende over de jaren 1902-1941 waren reeds voor elk jaar in afzonderlijke omslagen samengebracht, zoals ook de bijlagen van de rekening aangaande het armbestuur en lopende over de jaren 1902-1956. Al deze bijlagen zijn daarom in hun oorspronkelijke staat van ordening gelaten en ook als zodanig in de inventaris opgenomen. (zie inv. nr. 150-189 en 542-591). De doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811, welke betrekking hadden op de burgelijke stand en thans Rijkseigendom zijn, zijn wel in de inventaris beschreven, maar buiten de nummering gehouden.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 289 Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen 1644 - 1995, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".