1142 Stichting St. Josephscholen te Nijmegen 1877 - 1999


Hoofdcategorie 16 Onderwijs en wetenschap
Subcategorie 16.1 Basisonderwijs
Subcategorie 16.2 Algemeen voortgezet onderwijs
Archiefvormer Stichting St. Josephscholen te Nijmegen (1877)
Periode 1877 - 1999
Bereik en inhoud Het archief van de stichting Sint Josephscholen is het archief van een schoolbestuur: stukken betreffende de dagelijkse gang van zaken op scholen (lesprogramma's, leerlingenkaarten, rapportenboekjes) zal men er niet aantreffen, wel stukken betreffende de bemoeienis van het bestuur met de afzonderlijke scholen.
Het bestuur is sinds de oprichting in 1877 gehuisvest geweest aan het Kelfkensbos. In 1944 en 1945 is dit gebied zwaar beschadigd. Hoewel enkele belangrijke series (akten en verslagen van bestuursvergaderingen) teruggaan tot de negentiende eeuw, zijn er ook enkele grote leemten, met name op financieel gebied. Het grootste deel van het archief dateert dus van na 1945.
Omvang 26 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Rob Wolf (2011)
Geschiedenis van het archief Het archief werd bewaard op zolder en in de kelder van het kantoor van de Sint Josephscholen, Kelfkensbos 38. Daar zijn ook archieven van andere scholen en schoolbesturen opgeslagen: van scholen die door schoolfusies onderdeel van de Sint Josephscholen zijn geworden; van schoolbesturen die hun administratie in de jaren tachtig van de twintigste eeuw hebben laten verzorgen door de Stichting Bureau Bijzonder Onderwijs dat in het kantoor aan het Kelfkensbos was gevestigd.
Het gaat om de volgende archieven (die binnen het Regionaal Archief Nijmegen onder afzonderlijke nummers zijn geïnventariseerd):
- Stichting Rosa de Lima (archiefnummer 1181)
- Stichting Katholiek Onderwijs Hatert-Dukenburg (archiefnummer 1182)
- Stichting Bureau Bijzonder Onderwijs (archiefnummer 1183)
- Zusters van Onze Lieve Vrouw (archiefnummer 1184)
- Stichting Katholiek Onderwijs Brakkenstein (archiefnummer 1185)
- Stichting Carmelscholen St. Augustinus (archiefnummer 1186)
Om te grote versnippering te voorkomen zijn retroacta van enkele, oorspronkelijk zelfstandige kleuterscholen die later zijn opgegaan in de Stichting Sint Josephscholen, in het archief gehouden.
Selectie Voorafgaande aan de inventarisatie is in 2008 de omvang van het over te brengen archief op verzoek van de archiefvormer teruggebracht van 125 naar circa 30 meter. Deze reductie is met name bereikt door afscheiding van boekhoudkundige bescheiden.
In het kader van de inventarisatie zijn vooral dubbelen, stukken die elders worden gearchiveerd en stukken zonder historisch belang vernietigd
Uit mappen zijn stukken vernietigd die geen betrekking hadden op het onderwijs, zoals onderhoud van gebouwen, en de aanschaf van niet-onderwijsmaterialen zoals gordijnen en hekwerk; voorts stukken betreffende aanstelling, ontslag e.d. van individuele werknemers. Stukken die betrekking hadden op het functioneren van leerkrachten of problemen tussen ouders en leerkrachten zijn bewaard, aangezien deze inzicht bieden in de gang van zaken op de werkvloer.

Omvang vernietigbare stukken: 6 meter
Ordening De hoofdindeling van de inventaris is:
1. stukken van algemene aard
2. stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

Ad 1. stukken van algemene aard
Hierin is onderscheid gemaakt tussen akten en bestuursstukken.
De archiefvormer heeft de akten opgenomen in een afzonderlijke serie. Deze is intact gelaten.
De bestuursstukken vallen uiteen in drie series:
- verslagen van vergaderingen van het (algemeen) bestuur
- verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur
- bureaustukken, opgemaakt en ontvangen door medewerkers van het bestuursbureau.

Ad 2: stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
Binnen deze hoofdrubriek bestaan twee subrubrieken: centraal en decentraal.
'Centraal' is nader ingedeeld naar onderwerp van bemoeienis; 'Decentraal' naar schooltype. Alleen bij het schooltype 'Lager-, kleuter- en basisonderwijs' was een verdere indeling tussen 'algemeen' en 'scholen' vereist. Deze scholen zijn per wijk ingedeeld.

Tussen 1962 en 1985 heeft de archiefvormer een code gehanteerd. De algemene bestuursstukken zijn toen ingedeeld volgens B- (bestuurs-, bureau- of bijlage-) nummer. (Daarna gebeurde dit op trefwoord.)
De afzonderlijke scholen hadden een nummer. De Montessori lagere school aan de Heyendaalseweg bijvoorbeeld 4885, en mavo Pius XII nummer 7732. Waar nodig zijn deze nummers vermeld.
Voorwaarden voor raadpleging Stukken die individuele personen betreffen, hebben een openbaarheidsbeperking.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1142 Stichting St. Josephscholen te Nijmegen 1877 - 1999, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".