1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Bemmel (1818-2000) (1818-2000)
Periode (1936) 1940 - 2000 (2006)
Bereik en inhoud Het archief bevat de neerslag van het gemeentelijk handelen. Het bevat onder meer series notulen en besluiten van het gemeentebestuur, zaak- en onderwerpdossiers , registers, kaarten en tekeningen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid is een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamd 'medebewind'; het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Omvang 256,375 m.
Medium De omvang van het archief bedraagt 221,25 meter. Het betreft een papieren archief, geborgen in standaard zuurvrije archiefdozen en omslagen.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording AoB / RAN (2014)
Geschiedenis van het archief In de jaren dertig van de twintigste eeuw sloot de gemeente zich aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG). Hoewel vanaf 1934 op enkele gemeentelijke stukken een classificatie volgens de zaaksgewijze archiefindeling van de VNG is aangebracht, is de zaaksgewijze ordening van het gehele archief eerst rond 1940 ingevoerd. De huisvestingsperikelen na de Tweede Wereldoorlog maakten regelmatige verhuizing van ambtenaren en archief nodig. Vanaf 1966 kon in huize de Brugdijk een ruimte in gebruik worden genomen voor het semistatisch archief. Voor het dynamisch en semistatisch archief werd in 1986 een goede huisvesting gerealiseerd in het nieuwe gemeentehuis.
De afdelingen Gemeentewerken en Sociale Zaken hebben zeker zelfstandig archief gevormd, maar deze archieven zijn, voor zover niet vernietigd, voor de overbrenging naar de archiefbewaarplaats verwerkt in het centrale codearchief. Wel bleef een apart tekeningenarchief bewaard. Andere decentrale archieven waren de archieven van de burgerlijke stand, de bevolkingsregistratie en het gemeentelijk kadaster. In 1974 stelde het gemeentebestuur een archiefverordening vast, die niet meer aanwezig is. In 1997 keurde de gemeenteraad een nieuwe aan de Archiefwet 1995 aangepaste verordening goed. Als gevolg van de grenswijziging met Nijmegen in 1996 zijn enige dossiers aan Nijmegen overgedragen (archief, inv. nr. 1639).

In 2008 was er sprake van een schimmelexplosie in het archief van de burgerlijke stand. De aangetaste delen zijn daarop vakkundig behandeld. Hiervan is bij de bewerking in 2012/2013 bij de betreffende bestanddelen aantekening gemaakt.
Alle archiefstukken zijn ontdaan van metaal en plastic. De lichtdrukken groter dan A3 zijn in ‘bijlage-enveloppen’ opgeborgen. De nog aangetroffen ‘zure’ omslagen zijn vervangen door zuurvrije.

De gemeente Lingewaard ging in 2011 een overeenkomst aan met de gemeente Nijmegen, waarna het codearchief met de archieven van burgerlijke stand, bevolkingsregistratie, het kadaster en het tekeningenbestand werden overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen.
Verwerving In december 2011 is het archief overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen. In 2014 vond de formele overbrenging plaats.
Aanvullingen In 2017 zijn de uitbreidings- en bestemmingsplannen aangevuld met gewaarmerkte stukken uit het archief van de Provincie Gelderland.
In 2019 is het wapendiploma gemeente Bemmel overgebracht.
Selectie De gemeente Bemmel, vanaf 2001 Lingewaard, vernietigde archiefstukken op grond van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden. Overzichten van vernietigde dossiers zijn opgenomen in het archief (inv. nr. 1640) en in het archief van de gemeente Lingewaard. Bij de bewerking in 2012-2013 is geen selectie meer toegepast.
Ordening Het archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is vanaf 1940 gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers. De code uit 1992 is als laatste gebruikt bij de toepassing van het dossiersysteem Filetrak als toegang op het archief. Die code is dan ook bij de bewerking in 2012-2013 als leidraad gebruikt. De classificatienummers zelf zijn vervallen en vervangen door rubrieken. Dossiers met al te gedetailleerde classeringen zijn in voorkomende gevallen in algemenere rubrieken geplaatst. De series vergaderstukken van het gemeentebestuur, de registers burgerlijke stand, bevolking en kadaster alsmede de serie tekeningen en kaarten zijn op code opgenomen in de inventaris.

In 1997 waren belangrijke series notulen en financiële bescheiden uit de periode 1940- ca 1990 aan het oud-archief Bemmel 1812-1939 toegevoegd. Deze zijn bij de bewerking van de Bemmelse archieven in 2012-2013 opgenomen in het archief 1940-2000. Dossiers waarin stukken zijn aangetroffen van vóór 1939 en die niet te splitsen waren, zijn beschreven in het archief 1940-2000. In het archief 1812-1939 is dan een verwijzing opgenomen. Enkele mappen bevatten stukken van na 1 januari 2001. Het betreft zaken die pas na de opheffing van de gemeente Bemmel zijn afgerond, maar uitsluitend betrekking hebben op de oude gemeente.

Bij de bewerking is de oorspronkelijke nummering van de dossiers zoveel mogelijk gehandhaafd. Soms zijn stukken uit meerdere dossiers samengevoegd, waardoor nummers zijn vervallen. Ook zijn sommige mappen gesplitst, waarbij een deel het oude dossiernummer behield en het andere gedeelte een nieuw nummer kreeg.

De dossiers betreffende aan- en verkopen door het Grondbedrijf zijn ooit verweven geraakt met de secretariedossiers en zijn daar bij de bewerking in 2012-2013 niet meer van gescheiden. Ook de dossiers gevormd in het kader van de administratie voor het Woningbedrijf zijn niet gescheiden van dit archief.

Op de serie bouwvergunningen is een nadere toegang (index) op plaats, straatnaam en huisnummer gemaakt.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006), inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".