420 Buitenpolder Winssense Waarden 1951 - 1958


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 7 Waterstaat
Archiefvormer Buitenpolder Winssense Waarden (1951-1958)
Periode 1951 - 1958
Bereik en inhoud Buitenpolders, zoals de Winssense Waarden, waren kleine polders met een beperkte taak. Meestal werden deze polders gevormd door een uiterwaard, die door een kade tegen het rivierwater werd beschermd.

Het dagelijks bestuur, bestaande uit enkele poldermeesters, werd de vergadering van poldermeesters genoemd. Het algemeen bestuur van de polder werd gevormd door een polderraad waarin naast de poldermeesters de hoofdingelanden zitting hadden, die via verkiezingen gekozen werden door de geërfden (grondeigenaren).

Winssense Waarden was een buitenpolder in de zin van het Gelderse Rivierpolderreglement. Het is (nog) niet duidelijk of de polder werd opgericht in 1951 of dat die al eerder bestond en 1951 alleen het jaar is waaruit de oudst bewaard gebleven stukken bewaard bleven. De buitenpolder bleef, net als de al langer bestaande andere buitenpolders in de omgeving, aanvankelijk buiten het verband van het polderdistrict Rijk van Nijmegen.

De buitenpolders in Maas en Waal en in het Rijk van Nijmegen zijn per 1 juli 1958 opgeheven. Voortaan werden, niet alleen de bovenlokale, maar ook de lokale waterschapsbelangen behartigd door het polderdistrict. Dat was op dat moment - sinds een fusie in 1944 - het Polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal.
Omvang 0,3125 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording In 1965 werden de archieven van de dorpspolders en buitenpolders van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen beschreven in één, doorlopend genummerde, inventaris. Later werden door het RAN voor de diverse archieven afzonderlijke toegangen aangemaakt. In 2022 werd een groot aantal aanvullingen verwerkt in die toegangen en bestond het voornemen om de archieven van de dorpspolders en buitenpolders ook fysiek afzonderlijk te bergen en per archief te hernummeren.

Het in de titel van de inventaris vermelde beginjaar is het jaar van het oudst bewaard gebleven stuk. Het is niet duidelijk of dat ook het jaar van oprichting is. Het eindjaar is het jaar waarin de polder werd opgeheven.
Verwerving De archieven van de dorpspolders en buitenpolders van het polderdistrict "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal" zijn in 1972 in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief Nijmegen.
Aanvullingen In 2022 is uit een grote hoeveelheid aanvullingen op diverse archieven van waterschappen bij het RAN, ook een aantal stukken toegevoegd aan de archieven van de dorpspolders en buitenpolders.
Selectie In 2022 zijn uit de archieven van de dorps- en buitenpolders ter vernietiging geselecteerd de bijlagen bij de jaarrekeningen, (hulp)kasboeken en kohieren van belastingschuldigen van ná het boekjaar 1945/1946 tot aan de opheffing van die polders per 1 juli 1958. Als de jaarrekening en/of de grootboeken (registers van ontvangsten en uitgaven ingedeeld naar begrotingsposten) over een bepaald jaar niet bewaard zijn gebleven, zijn de genoemde stukken echter bewaard.
Ordening De inventaris is kent een onderverdeling in een viertal hoofdrubrieken. Naast een rubriek Algemeen en enkele rubrieken met betrekking tot de organisatie van de polder is er een rubriek over de taakuitvoering (waterstaatswerken).
Voorwaarden voor raadpleging Het archief is openbaar.
Taal en schrift Nederlands.
Publicaties A.M.A.J. Driessen en G.P. van de Ven, In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst, z.pl. 2004.

H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal. 650 Jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 420 Buitenpolder Winssense Waarden 1951 - 1958, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".