375 Kapittel en Parochie van St. Steven te Nijmegen (1444) 1475 - 1637


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Archiefvormer Kapittel en parochie van St. Steven Nijmegen (1475-1700)
Periode (1444) 1475 - 1637
Bereik en inhoud Het zeer fragmentarisch bewaard gebleven archief, volgens Sampers eerder een collectie archivalia, loopt van 1444 tot 1637. Het bevat charters en andere stukken, waarvan de meeste betrekking hebben op het financieel beheer en het beheer van de geestelijke goederen.
Omvang 0,85 m.
Medium Papier
Aantekeningen De regest- en briefnummers die bij sommige beschrijving staan vermeld, verwijzen naar de regesten- en brievenlijst in De Jong, 1960, delen 2-4. De regesten (korte inhoudsbeschrijvingen) zijn toegankelijk via de digitale studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) onder ‘nadere toegangen’.
Bij het RAN bevinden zich ook stukken afkomstig van het Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten (ANSI, archiefnummer 1046) die betrekking hebben op kapittel en parochie van St. Steven.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording J.A.B.M. De Jong (1960), R. Meijer (2013)
Geschiedenis van het archief Een groot gedeelte van het kapittelarchief is tijdens de beroeringen in de zestiende eeuw en ook daarna nog verloren gegaan; wel behield de stad de stukken die voor het beheer van de geestelijke goederen onmisbaar waren, maar op het behoud van de rest stelde men geen prijs. In 1626 nog werd een partij zogenaamd waardeloos papier uit de kerk- en kloosterarchieven voor enkele stuivers per pond verkocht. Men moet zich dan ook geen al te gunstige voorstelling maken van wat nog is overgebleven van het oorspronkelijke archief van het kapittel van St. Steven.
Verwerving Dit archief is aangetroffen als gedeponeerd archief in het Bestuurlijk archief der stad Nijmegen, 1196 - 1815 (archiefnr. 1).
Aanvullingen In 1936 is door de gemeente Zutphen een akte, inzake de bestelling van klokken, aan het Nijmeegs gemeentearchief geschonken en aan het kapittelarchief toegevoegd.
Selectie Bij de inventarisatie door De Jong (1960) van de aan kapittel en kerk van St. Steven toegeschreven stukken, werd een aantal stukken alsnog opgenomen in het bestuurlijk archief van de stad en in het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Nijmegen. Omgekeerd werd een aantal akten uit het stadsarchief toegevoegd aan het archief van het kapittel.
In 2013 zijn bij nadere beschouwing nog enkele stukken overgebracht naar het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente (archiefnr. 280).
Ordening In het oud-archief van de stad bevond zich een zogenaamde ‘bundel U’ waarin alle stukken betreffende kerk en kapittel bijeengebracht waren. In 1943 heeft A.M. Sampers hiervan een voorlopige inventaris gemaakt; hierbij ging hij uit van de voorlopige inventaris die J.A.B.M. De Jong in 1941 had gemaakt van het gehele oud-archief van de gemeente Nijmegen.
Grotendeels de inventaris van Sampers volgend, heeft De Jong eind jaren 1950 een definitieve inventaris gemaakt. Door het fragmentarische karakter van het archief en de lotgevallen ervan, is het onmogelijk gebleken iets van een oorspronkelijke ordening te bepalen. De gekozen indeling is gefundeerd op het beginsel ‘dat de bescheiden, die de handelingen van het bestuur of een zijner ambtenaren ex officio behelzen, het geraamte van het archief vormen’ (Sampers, 1943).
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen als scan(s) raadpleegbaar. Gebruik van de originelen alleen met toestemming van de gemeentearchivaris.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 375 Kapittel en Parochie van St. Steven te Nijmegen (1444) 1475 - 1637, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".