243 Bestuur van de Stichting Christelijke Scholen op de Klokkenberg Nijmegen 1843 - 1988


VerwervingIn 1972 is een klein gedeelte van de archieven van 'de Klokkenberg' overgebracht naar het Gemeentearchief Nijmegen,
AanvullingenIn de jaren 1986-1989 volgde in verschillende fasen de rest.
SelectieVan het archief zijn de kwitanties, salarsisberekeningen, ontvangstbevestigingen, afzeggingen voor vergaderingen tijdens de inventarisatie voor vernietiging afgezonderd.
OrdeningVan een oude orde was weinig te bespeuren. In een accountantsrapport van 1934 wordt vermeld dat er evenveel 'archieven' als functionarissen zijn en het ondoenlijk is om van het geheel een volledig beeld te vormen. (9) Daarbij waren er in die periode organisatorische moelijkheden door een gebrekkige sawerking en er ontbraken veel boekingsbescheiden. Dit leidde tot een onoverzichtelijke administratie. Latere rapporten tonen gelijksoortige mankementen in de organisatie aan. Regelmatig werd getracht te komen tot centralisatie van de werkzaamheden, waarbij alle stukken in een centraal archief zouden worden ondergebracht. Een eerste aanzet daartoe werd gemaakt toen in 1947 een aparte functionaris in parttime verband werd aangesteld om de boekhouding te controleren. Tot 1951, bij de verhuizing van de ULO naar de Hugo de Grootstraat, waren alle scholen in hetzelfde gebouw ondergebracht. Dit had tot gevolg dat de archieven van de scholen zich deels met elkaar vermengden.

Uit verschillende perioden ontbreken vele archiefstukken, hetgeen een goede reconstructie van de gang van zaken bemoeilijkt. Door slordig beheer zijn in de loop der tijd namelijk veel archiefbescheiden verloren gegaan. In het jaarverslag 1945-1949 wordt er melding van gemaakt dat tijdens de oorlog het namenbestand en het adressenbestand gedeeltelijk verwoest zijn. Er werden advertenties geplaatst in kranten om informatie ter aanvulling van de bestanden.

9. Zie inv.nr. 416

Bij de ordening is allereerst een scheiding aangebracht tussen het archief van het bestuur en de archieven van de scholen en het internaat. Een knelpunt was de splitsing tussen de archieven van de lagere school en de ULO gezien de vermenging die er lange tijd tussen de beide schooltypes bestond. De stukken zijn daar ondergebracht waar ze logischerwijze naar hun aard verwacht kunnen worden. Een moeilijkheid bij de splitsing van de schoolarchieven was dat bevoegdheden niet altijd duidelijk waren afgebakend. Taken waren veelal niet duidelijk omscheven, daarbij werden veel zaken informeel afgehandeld. Een andere moeilijkheid was dat verschillende functies soms in één persoon verenigd waren. Tot 1905 was de directeur van de kweekschool tevens hoofd van de lagere school én regent van het internaat. Eerst in 1905 kreeg de lagere school een eigen hoofd. Dit betekent dat ook bij splitsing van de archieven van de kweekschool en de lagere school gekeken is naar de archeifvormer in hoedanigheid van een bepaalde functie.

Bij de notulen werden soms enkele ingekomen stukken aangetroffen. Omdat deze gewoonlijk niet bij de notulen bewaard werden en omdat er daarnaast over verschillende onderwerpen ook veel losse stukken aanwezig waren, zijn beide soorten stukken samengevoegd. Ook bij de correspondentie werden losse stukken aangetroffen. Daar waar samenhang duidelijk bleek met de rubrieksgewijze geordende stukken, zijn ze daarbij geplaatst. De interne correspondentie tussen de bestuursleden onderling en tussen het bestuur en directie van de school en onderwijzend personeel is door mij chronologisch geordend. Veel archiefbescheiden zijn waarschijnlijk bij het neerleggen van de bestuurstaak niet aan de opvolgende secretaris overgedragen, zodat in de correspondentie zeer veel hiaten zijn.