1735 Buitenpolder de Teerse Sluispolder (1912) 1913 - 1958


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 7 Waterstaat
Archiefvormer Buitenpolder de Teerse Sluispolder (1913-1958)
Periode (1912) 1913 - 1958
Bereik en inhoud Er zijn veel seriegewijze geordende stukken (vergaderstukken, financiële administratie) en daarnaast stukken over de organisatie van de dienst en de taakuitvoering. De taken hebben betrekking op de behartiging van de belangen van de gezamenlijke geërfden, die belang hadden bij de ontwatering via de Teerse Sluis.
Omvang 3,853 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Circa 1965 werden de archieven van de dorpspolders en buitenpolders van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen beschreven in één, doorlopend genummerde, inventaris. Later werden door het RAN voor de diverse archieven afzonderlijke toegangen aangemaakt. In 2022 werd een groot aantal aanvullingen verwerkt in die toegangen.
Verwerving Ingebruikgeving 1972.
Aanvullingen In 2022 is uit een grote hoeveelheid aanvullingen op diverse archieven van waterschappen bij het RAN, ook een aantal stukken toegevoegd aan de archieven van de dorpspolders en buitenpolders.
Selectie Ontleend aan de inventaris van 1965:
Eerder werd het gedeelte tot 1944 geïnventariseerd. Bij die eerste bewerking werden o.a. kasboeken, registers van ontvangst en uitgaaf alsmede kohieren van belastingschuldigen uit de archieven verwijderd. Waarschijnlijk zijn ook een aantal stukken betreffende de werken door de polder uitgevoerd aan deze uitdunning ten slachtoffer gevallen.
Een groot aantal stukken, waarvan het belang voor de archieven niet is gebleken of waarvan verwacht mag worden dat zij in vollediger in het archief van het polderdistrict aanwezig zijn, zijn uit het geheel verwijderd. Dit geldt derhalve voor: stukken betreffende het rivierpolderreglement, aanschrijvingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Prov. Waterstaat enz. van onderscheiden algemene aard, Provinciale Bladen, gedrukte ingekomen stukken, agenda's voor vergaderingen van de polderraad, volmachten voor verkiezingen, opgaven van eigendomsovergangen, stukken betreffende de verkiezingen van hoofdgeërfden voor het polderdistrict, stukken van de Gelderse Waterschapsbond en de Unie van Waterschapsbonden, statistische gegevens betreffende waterschapsfinanciën, stukken betreffende betaling van polderlasten (i.c. uitstel van betaling) alsmede stukken betreffende het zgn. vereveningskapitaal en alle bescheiden van de door de dorpspolders gebruikte girorekeningen. Eveneens zijn uit de archieven verwijderd dubbelen van rekeningen en begrotingen. Indien mogelijk is de in het polderdistrict zelf berustende serie van rekeningen en begrotingen hiermede gecompleteerd.

Aanvulling 2022:
In 2022 zijn uit de archieven van de dorps- en buitenpolders ter vernietiging geselecteerd de bijlagen bij de jaarrekeningen, (hulp)kasboeken en kohieren van belastingschuldigen van ná het boekjaar 1945/1946 tot aan de opheffing van die polders per 1 juli 1958. Als de jaarrekening en/of de grootboeken (registers van ontvangsten en uitgaven ingedeeld naar begrotingsposten) over een bepaald jaar niet bewaard zijn gebleven, zijn de genoemde stukken echter bewaard.
Ordening De inventaris is kent een onderverdeling in een vijftal hoofdrubrieken. Naast een rubriek Algemeen en enkele rubrieken met betrekking tot de organisatie van de polder is er een rubriek over de taakuitvoering (waterstaatswerken).
Taal en schrift Nederlands
Publicaties A.M.A.J. Driessen en G.P. van de Ven, In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst, z.pl. 2004.

H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal. 650 Jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1735 Buitenpolder de Teerse Sluispolder (1912) 1913 - 1958, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".