1735 Buitenpolder de Teerse Sluispolder 1913 - 1958


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 7 Waterstaat
Archiefvormer Teerse Sluispolder (1913-1959)
Periode 1913 - 1958
Bereik en inhoud De buitenpolder de Teerse Sluispolder is ingesteld in 1913 als buitenpolder in de zin van het Gelderse Rivierpolderreglement. De polder omvatte gedeelten van de gemeente Heumen, Nijmegen (Hatert), Wijchen en Overasselt. Omdat het grondgebied onderdeel ging uitmaken van de nieuwe polder werd tegelijkertijd de dorpspolder Heumen opgeheven.

Voor het archief van de Dorpspolder Heumen tot 1913 zie toegang 414. Van de behartiging van de gezamenlijke geërfden van het dorp Hatert en de Teerse Sluis uit Nijmegen zijn over de jaren 1906-1913 ook een aantal stukken bewaard gebleven. Zie daarvoor toegang 422.

Een buitenpolder was een kleine polder met een beperkte taak, die geen deel uitmaakte van een polderdistrict. Meestal werden deze polders gevormd door een uiterwaard, die door een kade tegen het rivierwater werd beschermd. In dit geval gaat het niet on uiterwaarden, maar om gebieden die afwateren via de Teerse Sluis.

De polder werd bestuurd door een vergadering van geërfden (grondeigenaren), die bezittingen hadden in het gebied en dus belang hadden bij een goede ontwatering.

De buitenpolders in Maas en Waal en in het Rijk van Nijmegen zijn per 1 juli 1958 opgeheven. Voortaan werden, niet alleen de bovenlokale, maar ook de lokale waterschapsbelangen behartigd door het polderdistrict. Dat was op dat moment - sinds een fusie in 1944 - het Polderdistrict Rijk van Nijmegen en Maas en Waal.
Omvang 0,9375 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording In 1965 werden de archieven van de dorpspolders en buitenpolders van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen beschreven in één, doorlopend genummerde, inventaris. Later werden door het RAN voor de diverse archieven afzonderlijke toegangen aangemaakt. In 2022 werd een groot aantal aanvullingen verwerkt in die toegangen en bestond het voornemen om de archieven van de dorpspolders en buitenpolders ook fysiek afzonderlijk te bergen en per archief te hernummeren.

De in de titel van de inventaris vermelde begin- en eindjaren zijn de jaren van de oprichting en de oopheffing van de organisatie.
Verwerving De archieven van de dorpspolders en buitenpolders van het polderdistrict "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal" zijn in 1972 in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief Nijmegen.
Selectie Ontleend aan de inventaris van 1965:
Eerder werd het gedeelte tot 1944 geïnventariseerd. Bij die eerste bewerking werden o.a. kasboeken, registers van ontvangst en uitgaaf alsmede kohieren van belastingschuldigen uit de archieven verwijderd. Waarschijnlijk zijn ook een aantal stukken betreffende de werken door de polder uitgevoerd aan deze uitdunning ten slachtoffer gevallen.
Een groot aantal stukken, waarvan het belang voor de archieven niet is gebleken of waarvan verwacht mag worden dat zij in vollediger in het archief van het polderdistrict aanwezig zijn, zijn uit het geheel verwijderd. Dit geldt derhalve voor: stukken betreffende het rivierpolderreglement, aanschrijvingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Prov. Waterstaat enz. van onderscheiden algemene aard, Provinciale Bladen, gedrukte ingekomen stukken, agenda's voor vergaderingen van de polderraad, volmachten voor verkiezingen, opgaven van eigendomsovergangen, stukken betreffende de verkiezingen van hoofdgeërfden voor het polderdistrict, stukken van de Gelderse Waterschapsbond en de Unie van Waterschapsbonden, statistische gegevens betreffende waterschapsfinanciën, stukken betreffende betaling van polderlasten (i.c. uitstel van betaling) alsmede stukken betreffende het zgn. vereveningskapitaal en alle bescheiden van de door de dorpspolders gebruikte girorekeningen. Eveneens zijn uit de archieven verwijderd dubbelen van rekeningen en begrotingen. Indien mogelijk is de in het polderdistrict zelf berustende serie van rekeningen en begrotingen hiermede gecompleteerd.

Aanvulling 2022:
In 2022 zijn uit de archieven van de dorps- en buitenpolders ter vernietiging geselecteerd de bijlagen bij de jaarrekeningen, (hulp)kasboeken en kohieren van belastingschuldigen van ná het boekjaar 1945/1946 tot aan de opheffing van die polders per 1 juli 1958. Als de jaarrekening en/of de grootboeken (registers van ontvangsten en uitgaven ingedeeld naar begrotingsposten) over een bepaald jaar niet bewaard zijn gebleven, zijn de genoemde stukken echter bewaard.
Ordening De inventaris is kent een onderverdeling in een vijftal hoofdrubrieken. Naast een rubriek Algemeen en enkele rubrieken met betrekking tot de organisatie van de polder is er een rubriek over de taakuitvoering (waterstaatswerken).
Taal en schrift Nederlands
Verwante archieven Het archief van de Dorpspolder Heumen (toegang 414) en het archief van de geërfden van het dorp Hatert en de Teerse Sluis Nijmegen (toegang 422).
Publicaties A.M.A.J. Driessen en G.P. van de Ven, In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst, z.pl. 2004.

H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal. 650 Jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1735 Buitenpolder de Teerse Sluispolder 1913 - 1958, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".