469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Archiefvormer Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen (1330-1965)
Plaats Nijmegen (1330 - heden)
Periode 1330 - 1965
Bereik en inhoud Bevat de archieven van 1) de Broederschappen van de Heilige Geest, het H. Kruis, St. Michiel, het H. Sacrament, St. Jacob, St. Barbara, St. Oloff, Onze L. Vrouw (St. Marie), St.Hubert, St. Geertruyd, St. Anthonie, St. Peter. 2) Ellendige en andere gevoegde broederschappen, 1635-1810. 3) Commission Administratief des Hospices, 1811-1820
Aantekeningen Het Oud-Archief had ik oorspronkelijk in twee afdeelingen, Charters en Cartulariën, verdeeld. Bij een bezoek echter, door mij aan het oude Heilige Geest-huis op 't St. Anthonie-kerkhof te Nijmegen gebracht vond ik daar Resolutie-boeken, Rekening-boeken, enz. enz., die toen ook werden overgebracht naar het gemeente-archief ten stadhuize. Tusschen die boeken en stukken kwamen nog weer eenige akten voor den dag en zoo ontstonden een paar nieuwe rubrieken en omvat deze inventaris: I. Afdeeling Charters, II. Afdeeling Cartulariën, III. Afdeeling Resolutie- en Rekening-boeken enz., terwijl in de Nagekomen stukken (IV) de later voor den dag gekomen stukken beschreven worden, en een Register het gebruik vergemakkelijken zal.

CHARTERS

Onder dezen titel heb ik niet alleen die stukken opgenomen, welke voldoen aan de bepaling, die men in het algemeen of in hoofdzaak van charters geeft; er loopen ook enkele andere stukken tusschen door, zooals men zal zien. Toch meende ik deze titel te mogen nemen, daar verreweg de meeste stukken wel charters zijn en een nauwkeurige opgave van het weinige, dat men er onder vindt, niet noodig is bij de door mij gevolgde indeeling.

Van de Charters geef ik slechts een regest. In een anderen, eenigszins uitvoeriger vorm zal met den inhoud ervan medegedeeld vinden op de enveloppe, waarin iedere charter geborgen is.

CARTULARIEN

De Cartulariën zijn 4 in getal: 2 van de Broederschap des Heiligen Kruises (A. en B.), 1 van de Broederschap van St. Michiel (C.) en 1 van die van het Heilige Geest-huis (D.).

Een inhoudsopgave vindt men op pag. 357 vlg. (A.), 377 vlg. (B.), 405 vlg. (C.) en 483 vlg. (D.).

BOEKEN EN STUKKEN

Hoewel eene onderverdeeling van de verschillende boeken en stukken in deze rubriek eigenaardige moeilijkheden heeft, omdat het meeste, of alles, betreft beheer der gelden, toch geloof ik door de indeeling, die ik heb gemaakt, een gemakkelijker overzicht gegeven te hebben van wat er dien aard in het oud-archief der Broederschappen gevonden wordt.

Een nadere toelichting zal voor deze rubriek wel geheel onnoodig zijn. Jammer, dat de resolutie-boeken eerst uit het begin der 17e eeuw dagteekenen; wat hadden zij anders veel kunnen bijdragen om licht te werpen op Nijmegen in de Middeleeuwen.

NAGEKOMEN STUKKEN

Zooals ik boven reeds zeide, werden er, toen de inhoud der Derde Afdeeling verhuisde van het St. Anthonie-kerkhof naar de Burchtstraat, nog eenige papieren en een paar perkamenten tusschen gevonden. Zij konden niet meer onder de Charters worden opgenomen, omdat eenige vellen reeds afgedrukt waren en de nummering dan veranderd was. Vandaar een aanhangsel op de 1e Afdeeling. Toelichting is, naar mijn meening, overbodig.

REGISTER

Hiervoor heb ik de volgende regels aangenomen:

1. Splitsing van Personen; Zedelijke Lichamen enz. (Broederschappen, Kerken enz.); Plaatsen.
2. Y = ii.
3. "Zoon van" geldt als "van"; de zoon dus te zoeken bij zijn vader.
4. Vrouwen zonder "van" te zoeken bij haar doopnaam.

Niet nam ik hierin op de weinige namen, die in mijn voorwoord voorkomen, ook niet die in de indexen der Cartulariën genoemd worden.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 48.875 m.
Toegang Magazijnlijst van de Aanvulling van het Archief van de Nijmeegse Broederschappen, 1812-1965
Jaar: 0


Inventaris van het archief van de Nijmeegse Broederschappen, 1330-1820
Auteur: Joosting, J.G.Ch.
Plaats: Nijmegen
Jaar: 1891

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.