1287 Gemeente Huissen 1946 - 2000


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Huissen (1816-2000)
Periode 1946 - 2000
Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijke handelen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid was een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamde ‘medebewind’: het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Omvang 240,3125 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording D.J. Prins en C.H.M. Janssen (RAN), S. Vonk en J. van der Heijden (AoB) (2016)
Geschiedenis van het archief Het archief van de gemeente Huissen was als gevolg van de oorlogshandelingen in de periode september 1944 - juni 1945 in wanorde geraakt. Mede om die reden besloot men in 1946 tot de start van een nieuw archief. Vanaf 1938 was de gemeente gehuisvest in Huize Altena aan de Helmichstraat. In 1950 werd een archiefbewaarplaats in het gemeentehuis in gebruik genomen waar ook de semi-statische dossiers in geplaatst konden worden. In de jaren erna meldde de provinciale archiefinspecteur dat aan de verzorging van het archief bijzonder veel aandacht werd besteed, maar gaandeweg ontstond ruimtegebrek en werd de kelder steeds vochtiger. In 1972 vond wel uitbreiding van de archiefbewaarplaats plaats, maar bleef men te weinig plaats hebben voor al het archiefmateriaal. Pas in 1978 – met de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis aan de Lange Kerkstraat 2 – was het ruimteprobleem opgelost. Het gemeentebestuur besloot in 1990 tot een sanering van het archief en stelde een Archiefverordening en een Besluit tot aanwijzing van de archiefbewaarplaats vast (verslag provinciale archiefinspectie). Na wateroverlast in 1995 werd het depot aangepast en voorzien van klimaatbeheersing. Op de meerjarenbegroting kwam een reservering voor restauratiewerkzaamheden en materiële verzorging. In 2001 ging de gemeente Huissen op in de gemeente Lingewaard. De gemeente Lingewaard ging in 2011 een dienstverleningsverband aan met het Regionaal Archief Nijmegen, waarna het archief werd overgeplaatst naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. In de jaren 2014-2016 is het archief bewerkt en materieel verzorgd. Alle archiefstukken zijn ontdaan van metaal en plastic. De lichtdrukken groter dan A3 zijn in ‘bijlage-enveloppen’ gedaan. De nog aangetroffen ‘zure’ omslagen zijn vervangen door zuurvrije.
Verwerving Overplaatsing 2011, overbrenging 2016.
Aanvullingen Aanvulling in 2017 van twee dossiers over de begraafplaats de Hoeve. In 2019 is het gedenkboek Antoniuskapel in het archief opgenomen en zijn uit het archief van de Provincie Gelderland ruimtelijke plannen ter completering toegevoegd.
Selectie De gemeente Huissen/Lingewaard vernietigde archiefstukken op grond van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden (1983 en 1995). Ook bij de bewerking van het archief in 2014-2016 is selectie op vernietiging op grond van deze lijsten toegepast. Lijsten van de voor 2001 vernietigde bestanddelen zijn opgenomen in dit archief en van de latere vernietigingen in het archief van de gemeente Lingewaard vanaf 2001.
Ordening Het archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers. De wijzigingen in de code hebben geresulteerd in aanpassingen van coderingen. Bij de overplaatsing in 2011 bestond een digitale toegang op het archief 1946 – 2000 in het dossiersysteem Filetrak. De code uit 1992 is als laatste gebruikt en die is dan ook bij de bewerking in 2014-2015 als leidraad gebruikt. De registers van de burgerlijke stand, bevolking en kadaster en de serie tekeningen zijn bij de bewerking in het archief geplaatst en op code opgenomen in de inventaris. Dossiers waarin stukken zijn aangetroffen van vóór 1946 en die niet te splitsen waren, zijn beschreven in het archief 1946-2000. In het archief Huissen 1935-1945 is dan een verwijzing opgenomen. De nummering van de dossiers is niet aangepast. Wel zijn stukken uit meerdere dossiers samengevoegd, waardoor nummers zijn vervallen. Ook zijn mappen gesplitst, waarbij een deel het dossiernummer behield en het andere gedeelte een nieuw nummer kreeg. De nummers van de vervallen en gesplitste dossiers zijn vermeld bij de dossiers waarmee zij zijn samengevoegd. In enkele mappen zijn stukken te vinden die betrekking hebben op zaken die pas na de opheffing van de gemeente Huissen werden afgerond. De dossiers met eenzelfde classificatienummer zijn soms samengevoegd tot grotere rubrieken in de inventaris. De classificatienummers zelf zijn vervallen en vervangen door rubrieken.
De collectie E.J. Vliem is als een aparte hoofdrubriek aan het archief toegevoegd. Strikt genomen hadden de stukken ontvangen en opgemaakt in zijn gemeentelijke functies verwerkt moeten worden in het gemeentelijk archief. Gezien Vliems bijzondere geschiedenis in de Huissense gemeenschap is er voor gekozen de collectie als eenheid in dit archief op te nemen.
Voorwaarden voor raadpleging Het raadplegen van archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, is alleen mogelijk met voorafgaande, schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
Publicaties Verslagen van de provinciale archiefinspectie over 1947-2001.
Renier van de Giessen, 'Archivering in stad en gemeente Huissen 1567-2000', Amsterdan 2012. In; Regionaal Archief Nijmegen, beheerdossier 1327 archief Huissen 1816-1934.
Renier van de Giessen, 'Ontsluiting en "custodial history" van de archieven van stad en gemeente Huissen 1576-1945', Amsterdam 2012. In; Regionaal Archief Nijmegen, beheerdossier 1287 archief Huissen 1946-2000.
J. Zweers en E. Smit, 'De oudste archiefinventaris van Huissen 1561'. In; Mededelingen van de Historische Kring Huessen, vol. 29, no. 2 (2004) p. 69-72
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1287 Gemeente Huissen 1946 - 2000, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".