1286 Gemeente Huissen 1935 - 1945


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Huissen (1816-2000)
Periode 1935 - 1945
Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijke handelen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid was een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamde 'medebewind'; het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Omvang 22,0625 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording D.J. Prins en C.H.M. Janssen (RAN), S. Vonk en J. van der Heijden (AoB) (2016)
Geschiedenis van het archief In 1935 sloot de gemeente Huissen zich aan bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De invoering van de door de VNG ontwikkelde archiefcode voor de ordening van het archief bepaalt de begindatum van dit archief. Tussen 1937 en 1939 werd villa Huize Altena verbouwd tot gemeentehuis, waarna het archief daarnaar werd overgebracht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren archiefbescheiden uit een oogpunt van veiligheid verspreid in de gemeente ondergebracht. Het archief leed door oorlogsgeweld ernstige schade. ‘Wegens gemis van een inventaris was het niet mogelijk een overzicht te verkrijgen van de dossiers welke verloren waren gegaan. In het beschadigde gemeentehuis lag de inhoud van portefeuilles uit het archief geheel of gedeeltelijk over de vloeren der kamers verspreid’, vermeldde de provinciale archiefinspectie in 1947. (Archief Huissen 1946-2001, inventarisnummer 2118: Brief 14 juli 1947). De gemeente sloot in 1945 haar in wanorde geraakte archieven af en gaf haar archiefambtenaar H.W.J. Derksen de opdracht haar archieven tot 1946 te inventariseren. Zo ontstond dit archief met als beginjaar 1935 en eindjaar 1945. Het archief 1935-1945 kreeg in de loop der jaren de naam 'Oorlogsarchief', ook omdat het veel stukken bevatte juist uit de oorlogsperiode 1940-1945, waarvan vooral de laatste twee jaren in Huissen een dramatisch verloop hadden. In 1978 verhuisde het archief naar de nieuwe archiefbewaarplaats in de Langekerkstraat in Huissen. Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn periodiek archiefbescheiden gerestaureerd. In 2001 ging de gemeente Huissen op in de gemeente Lingewaard. De nieuwe gemeente ging in 2011 een dienstverleningsverband aan met het Regionaal Archief Nijmegen, waarna het archief werd overgeplaatst naar de archiefbewaarplaats in Nijmegen. In de jaren 2014-2016 is het archief bewerkt en materieel verzorgd. Alle archiefstukken zijn ontdaan van metaal en plastic. De lichtdrukken groter dan A3 zijn in ‘bijlage-enveloppen’ gedaan. ‘Zure’ omslagen zijn vervangen door zuurvrije. In 2016 vond de formele overbrenging plaats.
Verwerving Overplaatsing 2011, overbrenging 2016
Ordening Het archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is vanaf 1935 gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers. Regelmatig is overwogen om dit archief samen te voegen met het eveneens volgens de VNG-code geordende archief 1946-2000. Bij de bewerking in 2014-2016 is er gezien de geschiedenis van het archief nadrukkelijk voor gekozen dit niet te doen. De belangrijkste overweging was daarbij dat voor de archiefvormer niet zozeer de invoering van een nieuwe archiefordening als wel de desastreuze gevolgen van het oorlogsgeweld in 1944-1945 de belangrijkste cesuur in haar archieven bepaalde. In 1946 begon de gemeente met een nieuw archief, dat men verder ook altijd als gescheiden van haar archieven van voor 1946 heeft behandeld.
Bij de overplaatsing naar Nijmegen was het archief voorzien van een dossierinventaris in het programma Filetrak, ingericht volgens de VNG-code 1992. Deze versie van de VNG-archiefcode was de basis voor de bewerking van het archief in 2014-2016.
Dossiers waarin stukken zijn aangetroffen van vóór 1935 en die niet te splitsen waren, zijn beschreven in het archief 1935 - 1945. In blok 1816 - 1934 is dan een verwijzing opgenomen. Op gelijke wijze zijn verwijzingen opgenomen naar het archief uit de periode 1946 - 2000. Ook zijn mappen gesplitst. Als gevolg van deze bewerkingen moesten de archiefbestanddelen hernummerd. De nieuwe nummers zijn aan de oude nummers gekoppeld, zodat een concordans te maken is. Dossiers met eenzelfde classificatienummer zijn soms samengevoegd tot wat grotere rubrieken in de inventaris. De classificatienummers zelf zijn vervallen en vervangen door rubrieken.
Publicaties Verslagen van de provinciale archiefinspectie over 1947 - 1999.
Renier van de Giessen, 'Archivering in stad en gemeente Huissen 1576-2000', Amsterdan 2012. In; Regionaal Archief Nijmegen, beheerdossier 1327 archief Huissen 1816-1934.
Renier van de Giessen, 'Ontsluiting en "custodial history" van de archieven van stad en gemeente Huissen 1576-1945', Amsterdam 2012. In; Regionaal Archief Nijmegen, beheerdossier 1287 archief Huissen 1946-2000.
J. Zweers en E. Smit, 'De oudste archiefinventaris van Huissen 1561'. In; Mededelingen van de Historische Kring Huessen, vol.29, no. 2 (2004) p.69-72
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1286 Gemeente Huissen 1935 - 1945, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".