232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.2.1.3.3 Obligaties


Bestanddelen
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Hubert Janssen aan Gerit van Birck en zijn vrouw Trijn verkoopt een obligatie van 100 gulden, op 1 september 1609 door Jenneken van Wanraij, weduwe van Matthijs van Wanraij en haar dochter Magdalena aan de verkoper schuldig bekent, 1609, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Jacob van Esswieler en zijn vrouw Cunera bekennen aan Jan van Gelder en zijn vrouw Margriet van Aecken schuldig te zijn 106 gulden onder verband van hun huis in de Sint-Jooststraat, 1630, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Aelbert Franssen en zijn vrouw Fijtgen Jacobss bekennen schuldig te zijn aan Johan Claessen en zijn vrouw Elsken Janss de som van 106 Carolusgulden onder verband van hun huis in de Genvergas [Scheidemakersgas], 1631, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Derrisken Janssen, weduwe van Hendrick Daenen, bekent schuldig te zijn aan notaris Wilhelm van Drueten en zijn vrouw Agnes van de Schilt 700 gulden onder verband van haar huis in de Molenstraat, en van ¾ deel in een huis bij het Sint-Stevenspoortje, 1643, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Derrisken Janssen, weduwe van Hendrick Daenen, bekent schuldig te zijn aan hopman Arnt van Gent en zijn vrouw Henneken de Haert de som van 300 Carolusgulden onder verband van haar huis in de Molenstraat; hieraan getransfigeerd een akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Henneken de Haert, weduwe van hopman Arndt van Genth, deze obligatie verkoopt aan notaris Wilhelm van Drueten, 1643 - 1658, 2 charter getransfigeerd
Akte waarbij voor erfpachters in het Rijk van Nijmegen het gasthuis van Anna van Camerlant aankoopt een obligatie van 3286 gulden ten laste van Cornelis Dericx en zijn vrouw Gertjen Jansen, met als onderpand land te Winssen; hieraan getransfigeerd een akte van 1653 waarbij voor erfpachters in het Rijk Elisabeth Uwens de obligatie verkoopt aan aan Naleken van Zeller, weduwe van Derick van Haeps; en hieraan getransfigeerd de obligatie van 1646, waarbij voor erfpachters in het Rijk Cornelis Derrixsen en zijn vrouw Grietjen Janssen verklaren schuldig te zijn aan Arnoldina Uwens, weduwe van Bartholomeus van Munster, de som van 3286 gulden onder verband van: a) ‘De Rijswieckshofstadt’, een huis en 3½ morgen land, bezwaard met 8½ gulden voor het Gasthuis te Nijmegen; b) een weikamp van 3½ morgen aan de Koningstraat; c) 'De Stelt', 3½ morgen bouwland; en d) 'De Druitensche Camp’, 5 morgen weiland, alle gelegen te Winssen, 1658; met retroacta van 1646 en 1653, 3 charter getransfigeerd
Akte waarbij voor erfpachters in het Rijk van Nijmegen het gasthuis van Hendrick Heijsen en zijn vrouw Anna Snoecks aankoopt een obligatie van 500 gulden ten laste van Corneluis Dericx en zijn vrouw Gertjen Jansen; hieraan getransfigeerd de obligatie van 1651 waarbij voor erfpachters in het Rijk Cornelis Diercksen en zijn vrouw Gertgen Janssen verklaren schuldig te zijn aan mr. Peter van Blockholt en zijn vrouw Anneken Snoecks de som van 500 gulden onder verband van 3½ morgen bouwland 'De Stelt' in het kerspel Winsen, 1658; met retroactum 1651, 2 charter getransfigeerd
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Hendrick Willemsen Smidt en zijn vrouw Peterken Jaspers erkennen schuldig te zijn aan het gasthuis 450 gulden, wegens het resterend aankoopbedrag van een huis in de Hezelstraat dat zij hiervoor pandveilig verbinden, 1662, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Derrick Wijntiens Rademaecker erkent schuldig te zijn aan Jacob van der Sandt 200 Carolus gulden onder verband van een huis in de Molenstraat, 1666, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Johan Henricks Backer en zijn vrouw Metgen Verheijden bekennen schuldig te zijn aan Michgiel Aernts Smith 400 gulden onder verband van hun recht in een huis in de Hezelstraat, 1668, 1 charter
Obligaties ten laste van Hester van Zeller, weduwe van Hendrick Schrieck, onder verband van 'De Valckenborchscamp', 3½ morgen weiland in Ooij-Rijks, 1668 - 1669, 1 omslag
Authentiek afschrift van de akte waarbij Johan Edmond d'Oultremont, heer van Balgoij en Keent, domheer te Luik, een lening aangaat van 3500 gulden tegen 6% onder verband van drie percelen uiterwaard te Keent, 1672, 1 stuk
Stukken betreffende de levering van 300 eikenstammen ten behoeve van het maken van palissaden tegen een obligatie van 3000 gulden ten laste het Kwartier van Nijmegen, 1672 - 1690, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Catharina van Zeller, weduwe van Willem Bruijns, bekent schuldig te zijn aan Isack Monen, burger-luitenant te Zwolle, de som van 1600 gulden, bij obligatie van 18 april 1650 verschuldigd aan van wijlen Johan Crijns (welke obligatie hierbij wordt gecasseerd); onder verband van 2 morgen en 1½ morgen bouwland op het Hogeveld tussen de landweer en de Groenestraat, 1675, 1 charter
Stukken betreffende een obligatie voor het gasthuis ten laste van Geurt Janss, groot 300 gulden tegen 5 % rente, onder verband van 'Het 'Reijsbroeck', een bosje houtgewas van 2½ morgen onder Hatert, 1676 - 1687, 1 charter; 1 omslag
Extracten uit het gerichtssignaat van de vrijheerlijkheid van Persingen betreffende het verkrijgen in verwin van een gedeelte van 'De Moockxcamp' aan de Kouwedijk onder Persingen wegens schulden op geldleningen, 1681, 1 stuk
Stukken betreffende de aankoop van obligaties ten laste van de Generaliteit, ter waarde van 25.300 gulden, 1727; met retroacta 1681 - 1727, 1 omslag
Akte waarbij voor ambtman, richter van de stad en heerlijkheid Gendt en schepenen aldaar Derck Goris en zijn vrouw Christina Canis, voor verzekering van een kapitaal van 1800 gulden, waarvoor zij zich in 1674 ten behoeve van het gasthuis hadden schuldig bekend met onderpanden onder Eijmeren, nog als onderpand verbinden 'De Hoogen Hof’, een huis, boomgaard en bouwland van 1½ morgen, gelegen in de heerlijkheid Gendt, 1682, 1 charter
Verzoekschrift van de heer Van Cruijsbergen aan de ambtman, richter en dijkgraaf tussen Maas en Waal als overmomber om ten behoeve van zijn dochter een lening van 2000 rijksdaalders aan te gaan onder verband van allodiale goederen, 1683, 1 stuk
Akte waarbij [? de Dinter te Rotterdam] verkoopt aan [niet ingevuld] een obligatie, groot 626 gulden, van de kapitale lening van 1675 door Holland en West-Friesland, op 25 februari 1676 op het comptoir te Dordrecht ingeschreven op naam van schout en de gerechten van Oud-Beijerland en de Eendrachtspolder, 1683, 1 stuk