232 Oud Burgeren Gasthuis 1592 - 1811


1.2.1.3.3 Obligaties


Bestanddelen
Stukken betreffende een obligatie, groot 3000 gulden, ten laste van Ida Margreta van Marhuls, weduwe van de heer Ropers van de Hatert, 1692, 1710 - 1711, 1 omslag
Verzoekschrift van de heer Van Cruijsbergen aan de ambtman, richter en dijkgraaf tussen Maas en Waal als overmomber om ten behoeve van zijn dochter een lening van 2000 rijksdaalders aan te gaan onder verband van allodiale goederen, 1683, 1 stuk
Stukken betreffende de aankoop van obligaties ten laste van de Generaliteit, 1761; met retroacta 1751, 1757, 1 omslag
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Hubert Janssen aan Gerit van Birck en zijn vrouw Trijn verkoopt een obligatie van 100 gulden, op 1 september 1609 door Jenneken van Wanraij, weduwe van Matthijs van Wanraij en haar dochter Magdalena aan de verkoper schuldig bekent, 1609, 1 charter
Akte waarbij voor schepenen van Nijmegen Aelbert Franssen en zijn vrouw Fijtgen Jacobss bekennen schuldig te zijn aan Johan Claessen en zijn vrouw Elsken Janss de som van 106 Carolusgulden onder verband van hun huis in de Genvergas [Scheidemakersgas], 1631, 1 charter
Obligaties ten laste van Hester van Zeller, weduwe van Hendrick Schrieck, onder verband van 'De Valckenborchscamp', 3½ morgen weiland in Ooij-Rijks, 1668 - 1669, 1 omslag
Stukken betreffende de levering van 300 eikenstammen ten behoeve van het maken van palissaden tegen een obligatie van 3000 gulden ten laste het Kwartier van Nijmegen, 1672 - 1690, 1 omslag
Staat van aan het gasthuis verschuldige renten door de stad Nijmegen op haar obligaties, [circa 1710], 1 stuk
Aantekeningen betreffende obligaties, 1701 - 1756, 1 omslag
Obligatie van Wilh. Elsnerus, predikant van Over- en Nederasselt, en zijn vrouw G.M. Eijlbracht ten laste van Hendrik Boumans en zijn vrouw Geertruij Hendriks van Lindenhold, groot 1700 gulden, onder veband van hun huis, hof en landerijen 'De Colbergh' van samen 3 morgen, en nog enkele andere landerijen, alle gelegen onder Bergharen, 1751, 1 stuk
Akte waarbij [? de Dinter te Rotterdam] verkoopt aan [niet ingevuld] een obligatie, groot 626 gulden, van de kapitale lening van 1675 door Holland en West-Friesland, op 25 februari 1676 op het comptoir te Dordrecht ingeschreven op naam van schout en de gerechten van Oud-Beijerland en de Eendrachtspolder, 1683, 1 stuk
Blanco kwitanties van de ontvanger Lith de Jeude voor de ontvangst van het achtste deel van de rente op een obligatie ten laste van het Kwartier van Nijmegen, 1717, 1 omslag
Stukken betreffende de aanvrage door H. van Kampen van een geldlening onder hypothecair verband van goederen te Winssen, [circa 1805]; met retroacta 1803, 1805, 1 omslag
Staat van aan het gasthuis verschuldige renten op obligaties door het Kwartier van Nijmegen over de jaren 1691 - 1700, [circa 1700], 1 stuk
Extract uit het raadssignaat van 29 december 1773 betreffende het verzoek om de obligatie ten laste van de stad in dato 7 dec 1693, groot 2359 gulden, over te schrijven ten name van het gasthuis, 1773, 1 stuk
Stukken betreffende de zaak tegen Jacob van Roijenstaan i.v.m. twee obligaties van resp f 2000 (oner verband van 2 percelen op het Hogeveld en 2 in het kerspel Neerbosch) en resp. 4999 (onder verband van de bouwhof 'Hartogen Hoff', groot 44 morgen en nog een perceel van 5 morgen, zijnde een deel van de Monniken Hoeven in de Vordering te Ewijk), 1729 - 1730; met retroactum 1718, 1 omslag
Stukken betreffende een obligatie ten laste van de Wijkarmen van Nijmegen de dato 23 februari 1809, groot 700 gulden tegen 4 % rente, 1809, 1 omslag
Stukken betreffende het conflict met de curatoren van de boedel van wijlen de ontvanger D.E. van Bijsterveld over obligaties ten laste van het Kwartier en van de stad Culemborg, door hem afgegeven als onderpand voor een geldlening, [circa 1756], 1 omslag
Stukken betreffende een geldlening aan de kerspels Ewijk en Winssen ten behoeve van de aanleg van een krib, 1693 - 1711, 1 omslag
Memorie voor de boekhouder betreffende het opmaken van nieuwe obligaties voor de erven van mr. A.A. Roukens, [circa 1776], 1 stuk