1056 Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen 1916 - 2005


SelectieBij de inventarisatie voor vernietiging geselecteerd: 10 meter. Vernietigd zijn de volgende categorieën: dubbelen, stukken zonder historisch belang en circulaires van overheidsinstanties (gemeente, provincie, ministeries) en landelijke instellingen in het bibliotheekwezen, die niet specifiek betrekking op de archiefvormer hebben.
OrdeningIn de inventaris zijn de drie archieven afzonderlijk beschreven. Van alle drie is een hoofdindeling gemaakt tussen ‘stukken van algemene aard’ en ‘stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Voor het kleine (50 nummers) archief van AOB was het voldoende om binnen de laatste categorie alleen nog onderscheid te maken tussen ‘organisatie’ en ‘taak’. De veel grotere archieven van de OLB (141 nummers) en GOB (530 nummers) zijn nader gerubriceerd

De archieven van de OLB en AOB bevatten voor inventarisatie mappen met daarin stukken over verschillende onderwerpen, stukken uit verschillende periodes en zelfs stukken van verschillende archiefvormers. Deze mappen zijn uit elkaar gehaald en opnieuw geordend.

Voorafgaande aan de fusie hebben de AOB en OLB samengewerkt in enkele filialen (Hatert en Neerbosch-Oost). Stukken over deze filialen en de samenwerking bevinden zich in beide archieven - en voor de periode na de fusie van 1974 - in het archief van de GOB.
Ook bevatten de archieven van OLB en AOB allebei dossiers betreffende de samenwerking in het algemeen en de fusieonderhandelingen.

In de vorige paragraaf is al melding gemaakt van het directiearchief van de OLB dat in 1972 is opgezet volgens een rubriekenstelsel dat ook na de fusie van 1974 is gehandhaafd. Er is voor gekozen om deze serie van 260 nummers intact te houden en in haar geheel onder te brengen bij de GOB. De toegangen tot het directiearchief bevinden zich in inventarisnummer 219. De volgorde is alfabetisch, maar wordt met cijfers (van 1 - 52) aangeduid. Enkele belangrijke nummers zijn
5. Centraal Bureau voor de Statistiek
7. Cultureel Centrum de Lindenberg
12. Gezamenlijke filialen
12.1 - 12.15. Afzonderlijke filialen
15. Gelderse Bibliotheekraad
16. Gemeente Nijmegen
17. GOB algemeen
20. Jeugdbibliotheek
23. Ministerie van CRM / WVC
24. Muziekbibliotheek
30. Pers
31. Personeel
31.1. Ondernemingsraad
48. Schooladviesdienst
Deze nummers zijn met wisselende intensiteit gebruikt. Een deel bleef onbenut, terwijl andere overvol waren. Voorbeelden van het laatste zijn 12. (bevatte in de jaren negentig de verslagen en bijlagen van het diensthoofdenoverleg) en 15 (Gelderse Bibliotheekraad) in de jaren negentig; 31. (Personeel) en 31.1 (Ondernemingsraad) in de jaren zeventig. De gebruiker van het archief zal onder deze nummers informatie over allerlei onderwerpen aantreffen.
BronnenRegionaal Archief Nijmegen (RAN), archief van de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen en haar voorgangers 1916 – 2006, inv.nrs. 202-751.
Jaarverslagen Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek 1974-1980, 1982-1990; Openbare Bibliotheek 1993, 1998-1999, 2005; Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid 2006.
M.J. Dongelmans, Tussen singel en boulevard: 75 jaar Openbare Bibliotheek in Nijmegen, Nijmegen 1991.
BronnenRegionaal Archief Nijmegen, Inventaris van het archief van de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen en haar voorgangers 1916 – 2005, inv.nrs. 1-149.
Jaarverslagen 1954-1973 Openbare Leeszaal en Boekerij Nijmegen op R.K. grondslag, vanaf 1968 Openbare Leeszaal en Boekerij op grondslag van het Evangelie; Jaarverslag 1974 Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek.
M.J. Dongelmans, Tussen singel en boulevard: 75 jaar Openbare Bibliotheek in Nijmegen, Nijmegen 1991.
BronnenRegionaal Archief Nijmegen (RAN), archief van het Departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: 1817-1974, inv.nrs. 696-713, 797-811.
RAN, archief van de Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Nijmegen en haar voorgangers 1916 – 2005, inv.nrs. 151-201.
G.J. Derksen, Het departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen: zaken van weldadigheid in de eerste helft van de 19e eeuw, scriptie, Nijmegen z.j. (A 742)
M.J. Dongelmans, Tussen singel en boulevard: 75 jaar Openbare Bibliotheek in Nijmegen, Nijmegen 1991, p. 8-11, 22-23 en 65-72.
M. Dongelmans, ‘"Voor den braaven huisvader": Maatschappij tot Nut van 't Algemeen leerde gewone burgers lezen’, in: De Gelderlander van 9 maart 1991.
R.E.C. van der Pluym, Nijmegen Nutsstad: een historische schets van het departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij, Nijmegen 1984.
L. Strasser, De maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Nijmegen: 1817-1840, scriptie, Nijmegen 1968.
H.J.M. van de Vorstenbosch, Inventaris van het archief van het departement Nijmegen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen: 1817-1974, Nijmegen 1991