357 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen 1817 - 1997


1.2.1.6.1.2.2 Palembangstraat 11

Bereik en inhoud Deze lagere school is gebouwd op een terrein, dat aan vijf straten grenst. Voor de duidelijkheid word hier steeds de aanduiding Palembangstraat gebruikt

Bestanddelen
Stukken betreffende een wervingsactie van leerlingen teneinde het benodigde aantal te behalen om in aanmerking te komen voor goedkeuring van en subsidie voor de bouw van een school, 1950, 1953, 1955, 1957, 1 omslag
Resumé van de besprekingen over de aanstelling van een zevende leerkracht en de eventuele bouw van een lagere school, 1951, 1 stuk
Stukken betreffende de te volgen weg bij het verkrijgen van een urgentieverklaring van het Rijk voor de bouw van een school, 1951 - 1954, 1 omslag
"Nood"brief van A. van Weelderen, voorzitter van het Departement, aan het Hoofdbestuur met een dringend verzoek om financiële steun bij de realisering van een Nutscentrum bij de te bouwen school, met bijlagen;, 1953, 1954, 3 stuk
Stukken betreffende de berekeningen van het aantal te verwachten leerlingen voor de nieuwe school, 1953, 1 omslag
Verslag van een bespreking tussen de stichting St. Josephscholen en het bestuur als gegadigden voor een terrein aan de Palembangstraat in aanwezigheid van wethouder J. de Haas, met begeleidend schrijven, 1954, 2 stuk
Stukken betreffende de toewijzing van een deel van het terrein in erfpacht door de gemeente, 1954, 1 omslag
Ingekomen brief van twee bestuursleden met een voorstel tot het instellen van werkgroepen, voornamelijk voor de bouw van de school, met bijlage, 1954, 2 stuk
Schetsontwerp voor een nieuw te bouwen school, 1954, 1 stuk
Correspondentie tussen het bestuur en de architect enerzijds en B&W. anderzijds betreffende de aanbesteding en de bedragen van de gemeentelijke vergoeding voor de bouwwerkzaamheden, 1954 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende de declaraties van de architect en de betaalbaarstelling daarvan, 1954 - 1960, 1 omslag
Bouwvergunning, met bijlagen, 1955 - 1957, 1 omslag
Interne correspondentie tussen enige bestuursleden over de bouwplannen, 1955, 3 stuk
Stukken betreffende de voorbereidingen voor de bouw van een kleuterschool, als onderdeel van de te bouwen lagere school, 1955 - 1959, 1 omslag
Stukken betreffende de waarborgsom, te storten in de gemeentekas bij de stichting van een school, 1956, 1 omslag
Aanvraag en verlening van de rijksgoedkeuring voor de bouw, 1957 - 1958, 1 omslag
Vergunning voor de aanleg van een riolering afgegeven door B&W., 1958, 1 stuk
Notulen van de bouwcommissievergaderingen, 1958 - 1959, 1 omslag
Revisietekeningen van de electrische installaties, 1958, 2 stuk
Stukken betreffende de declaraties van de bouw- en inrichtingskosten alsmede de betaalbaarstelling daarvan, 1958 - 1962, 1965 - 1966, 1 omslag
12