2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.1.2 Openbare werken


Bestanddelen
Besluit van het college van burgemeester en wethouders om de toestemming in te trekken voor J. van Houweninge om een aansluiting te maken op de openbare weg vanaf zijn perceel in de gemeente Groesbeek naar de Berg en Dalseweg, 1919, 1 stuk
Notitie betreffende de openbare aanbesteding van werkzaamheden aan sloten, dammen, etc. te Hatert, Heumen en Malden, 1848, 1 stuk
Stukken betreffende de openbare aanbesteding van de levering van grind en leem voor de gemeentewegen onder Hatert, Hees en Neerbosch, 1852 - 1870, 2 omslag
Weekrapporten van werkzaamheden van de gemeentearchitect Pieter van der Kemp, 1865 - 1869, 1 omslag
Rapport van de gemeentearchitekt betreffende mogelijke veranderingen aan de steunmuur van het Hof langs de Langebaan, 1875, 1 stuk
Weekrapporten van werkzaamheden van de gemeentearchitect Jan Jacob Weve, 1889 - 1916, 5 omslag; 1 stuk
Bestekken en voorwaarden voor de levering van straatklinkers, hout, zand, wagen-, slee- en karvrachten, etc. en het verrichten van verf- en witwerken aan gemeentegebouwen en -eigendommen, 1914 - 1924, 5 deel
Staten van in het lopende jaar uitgevoerde openbare werken, 1917 - 1918, 3 omslag
Stukken betreffende een verzoek van de Gebroeders Haspels om een weg te mogen aanleggen die vervolgens door de gemeente wordt overgenomen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de schouw van wegen, voetpaden en tramwegen, verzonden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek van W. Lodder te Hees om een toegangspad aan te leggen van de Bredestraat naar perceel nummer 72 in die straat, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verbetering van de Van Diemerbroeckstraat en de Arend Noorduynstraat, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de aanleg, verharding en riolering van wegen bij de Waterstraat en tussen de Weurtseweg en Biezenstraat en de aanvraag van een rijksvoorschot daarvoor op grond van de Woningwet, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een vezoek van de weduwe Robert Janssen om prikkeldraad aan te brengen tussen haar tuin en de openbare weg, zijnde de St. Jorisstraat, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende klachten over de reiniging en slechte toestand van wegen en paden, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende aanbestedingen van openbare werken, 1919, 1 omslag
Stuk betreffende de verbetering en bestrating van de Weurtseweg opgesteld door de directeur gemeentewerken, 1919, 1 stuk
Afschrift van een deurwaardersexploit betreffende de opheffing van een arrest van de arrondissementsrechtbank te Arnhem over de betaling van 3000 gulden door P.B. Hubers, aannemer te Nijmegen, aan de gemeente wegens huur van draineermaterialen, 1921, 1 stuk
Stukken betreffende de openbare aanbesteding van de levering van steenkool en antraciet voor de gemeente-administratie, 1930, 1932, 1 omslag