2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.9.1.2.1 Spoorwegen


Bestanddelen
Stukken betreffende de verlening van een vergunning tot wederopzegging aan Jac. Kirberg tot de aanleg van een fabrieksspoor aan de Weurtseweg op het perceel, kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie B nr. 805, en aansluitend op het tramspoor naar Wamel, 1917, 2 stuk
Akte van concessie voor de Nijmeegsche Spoorweg-Associatie met ontwerp en beschrijving van een spoorweg Arnhem - Nijmegen - Grave - Veghel - Den Bosch, kaarten, kranten en een naschrift J. Graadt van Roggen, 1846, 1894, 1 band
Stukken betreffende het stellen van voorwaarden bij plannen van de Staatsspoorwegen voor de aanleg van een spoorwegaansluiting voor de NV Automatic Screw Works (ASW), 1918, 1 omslag
Plattegrond van het stadscentrum, bijlage voor een aanvraag van smalspoor voor opruimingswerken naar aanleiding van het bombardement van 22 februari, 1944, 1 stuk
Onderhoud aan de Nijmeegse spoorbrug, 1930-1931,
Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van de aanleg van de spoorlijn Arnhem - Nijmegen van de Staatsspoorwegen met bijkomende werken, met kaarten en tekeningen, 1874 - 1879, 14 band
Stukken betreffende het toestaan door Gedeputeerde Staten van Gelderland tot het voeren van een rechtsgeding tegen de Staat wegens onteigening van gronden voor de aanleg van de spoorlijn Arnhem - Nijmegen, 1876, 2 stuk
Bestekken en voorwaarden voor de aanbesteding van de aanleg van de spoorlijn Nijmegen - Venlo van de Staatsspoorwegen met bijkomende werken, met kaarten en tekeningen, 1880 - 1882, 1 omslag; 10 band
Bestektekeningen nr. 1034 van het hoofdgebouw met voorplein en hoofdperron van station Nijmegen, [circa 1900], 2 tekening
Brief van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM) over de aankoop van grond door de Nijmeegsche Spoorweg Maatschappij, 1910, 1 stuk
Stukken betreffende het formeren van een los- en laadploeg uit leden van de Luchtbeschermingsdienst Nijmegen in het kader van maatregelen om het in- en uitladen bij het spoorweg- en binnenscheepvaartverkeer te bespoedigen, 1942 - 1943, 1 omslag