2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.5.1 Regulering van het alcohol- en rookgebruik

Aantekeningen Voor de heffing en invordering van vergunnings- en verlofrecht voor de verkoop van alcoholhoudende drank, zie rubriek 1.2.1.4.2.3.3.2

Bestanddelen
Verzoekschriften van de Vereniging tot Afschaffing van Sterke Drank als Volksdrank, afdeling Nijmegen, over de verhuur door de gemeente van een woning aan de Burchtstraat aan J. Ernst, die er een tapperij wil openen, 1867, 1 omslag
Circulaire van de commissaris des konings waarin deze erop aandringt maatregelen te nemen tegen het gebruik van sterke drank door lotelingen voor de Nationale Militie, 1876, 1 stuk
Verzoekschriften van een aantal burgers om strafbepalingen te maken ter bestrijding van openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen jonger dan zestien jaar, en van een commissie uit de gemeenteraad van Amsterdam om inlichtingen over de maatregelen die de gemeente Nijmegen heeft genomen ter bestrijding van misbruik van sterke drank, 1878 - 1879, 1 omslag
Verlening, wijziging, overschrijving en intrekking van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein en enkele verloven voor de verkoop van zwak alcoholische drank, 1882 - 1915, 1 omslag
Register van aanvragen van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, met los inliggende alfabetische naamindex op aanvrager, 1882 - 1911, 1 deel
Verzoekschriften van de officier van justitie te Arnhem om advies over verzoeken om een drankvergunning die betrekking hebben op lokaliteiten die voor de openbare dienst worden gebruikt of die zijn ingediend door ambtenaren, deels met aantekening van het advies, 1884 - 1896, 1 omslag
Verzoekschrift van J.M. van Kuilenburg om te bepalen dat aan gemeentelijke werklieden onder werktijd geen drank mag worden geschonken en dat hun lonen niet in cafés mogen worden uitbetaald, 1895, 1 stuk
Behandeling van een verzoek van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen om na te gaan of personeelsleden van die maatschappij of hun vrouwen een vergunning hebben voor de verkoop van sterke drank, 1899, 1 omslag
Advisering van de commissaris der koningin over de subsidiëring van de afdeling Nijmegen en omstreken van de Nederlandse Militaire Bond uit het fonds tot bestrijding van sterke drank, 1900, 1 omslag
Staten van houders van bierhuizen en van vergunninghouders voor de verkoop van sterke drank in het klein, [circa 1904], 1 omslag
Verzoekschriften van de afdeling Nijmegen van de Volksbond tegen Drankmisbruik om handhaving van het verbod op het gebruik van sterke drank bij de uitvoering van openbare werken, en circulaires van de landelijke Volksbond waarin wordt gepleit voor een alcoholvrije opvoeding van kinderen, 1902, 1916, 1 omslag
Antwoordbrief van gedeputeerde staten over de te volgen gedragslijn in het geval een weduwe van een vergunninghouder voor de verkoop van sterke drank in het klein deze vergunning wil overnemen, 1904, 1 stuk
Subsidiëring van de afdeling Nijmegen van de Volksbond, Vereniging tegen Drankmisbruik, het R.K. Propaganda Comité voor Drankbestrijding, het R.K. Drankweer-Comité en het Nijmeegsch Drankweer-Comité, 1904 - 1937, 1 omslag
Verstrekking van inlichtingen aan de Vereeniging tot behartiging der Stoomvaartbelangen in Nederland over de toepassing van de Drankwet op passagiers-stoomboten, 1905, 1 omslag
Afschrift van het koninklijk besluit waarbij Nijmegen wordt aangewezen als een van de gemeenten waar het verboden is om vrouwelijk personeel dienst te laten doen in lokalen met een drankvergunning of drankverlof, 1905, 1 stuk
Briefwisseling met de Inspectie voor het toezicht op de naleving van de Drankwet over een in Nijmegen gehouden algemene inspectie, 1905, 1 omslag
Registers van verleende verloven voor de verkoop van zwak alcoholische en alcoholvrije drank, met latere mutaties, 1905 - 1948, 5 deel
Brief van raadslid C.A.P. Ivens waarin deze dr. Banning uit Nijmegen en pastoor Ariëns te Steenderen aanbeveelt als auteurs van een brochure over de bestrijding van drankmisbruik, 1906, 1 omslag
Verzoekschriften van de burgemeester van Enschede om toezending van een exemplaar van de publicatie 'Een waarschuwend woord aan de ouders', over drankgebruik door kinderen, en om informatie over de schrijver, 1907, 1 omslag
Vaststelling van het maximum aantal af te geven vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein en het maximum aantal verloven voor de verkoop van zwak alcoholische drank, 1910 - 1943, 1 omslag