2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.5.1 Alcohol en andere verdovende middelen


Bestanddelen
Register van aanvragen van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, met los inliggende alfabetische naamindex op aanvrager, 1882 - 1911, 1 deel
Registers van verleende verloven voor de verkoop van zwak alcoholische en alcoholvrije drank, met latere mutaties, 1905 - 1948, 5 deel
Journalen van ontvangen vergunningsrecht, verlofrecht en hotelvergunningsrecht, 1915 - 1919, 1924-1946, 1 omslag
Journalen van ontvangen vergunningsrecht, verlofrecht en hotelvergunningsrecht, 1915 - 1919, 1924-1946, 1 omslag
Verzoekschriften van de Vereniging tot Afschaffing van Sterke Drank als Volksdrank, afdeling Nijmegen, over de verhuur door de gemeente van een woning aan de Burchtstraat aan J. Ernst, die er een tapperij wil openen , 1867, 1 omslag
Circulaire van de commissaris des konings waarin deze erop aandringt maatregelen te nemen tegen het gebruik van sterke drank door lotelingen voor de Nationale Militie, 1876, 1 stuk
Vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing en invordering van vergunningsrecht voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1881 - 1909, 1 omslag
Verlening en intrekking van vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein, 1882 - 1909, 1 omslag
Verzoekschrift van J.M. van Kuilenburg om te bepalen dat aan gemeentelijke werklieden onder werktijd geen drank mag worden geschonken en dat hun lonen niet in cafés mogen worden uitbetaald, 1895, 1 omslag
Behandeling van een verzoek van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen om na te gaan of personeelsleden van die maatschappij of hun vrouwen een vergunning hebben voor de verkoop van sterke drank, 1899, 1 omslag
Advisering van de commissaris der koninging over de subsidiëring van de afdeling Nijmegen en omstreken van de Nederlandse Militaire Bond uit het fonds tot bestrijding van sterke drank, 1900, 1 omslag
Staten van houders van bierhuizen en van vergunninghouders voor de verkoop van sterke drank in het klein, [circa 1904], 1 omslag
Verzoekschriften van de afdeling Nijmegen van de Volksbond tegen Drankmisbruik om handhaving van het verbod op het gebruik van sterke drank bij de uitvoering van openbare werken, en circulaires van de landelijke Volksbond waarin wordt gepleit voor een alcoholvrije opvoeding van kinderen, 1902, 1916, 1 omslag
Antwoordbrief van gedeputeerde staten over de te volgen gedragslijn in het geval een weduwe van een vergunninghouder voor de verkoop van sterke drank in het klein deze vergunning wil overnemen , 1904, 1 stuk
Afschrift van het koninklijk besluit waarbij Nijmegen wordt aangewezen als een van de gemeenten waar het verboden is om vrouwelijk personeel dienst te laten doen in lokalen met een drankvergunning of drankverlof, 1905, 1 stuk
Briefwisseling met de Inspectie voor het toezicht op de naleving van de Drankwet over een in Nijmegen gehouden algemene inspectie, 1905, 1 omslag
Brief van raadslid C.A.P. Ivens waarin deze dr. Banning uit Nijmegen en pastoor Ariëns te Steenderen aanbeveelt als auteurs van een brochure over drankmisbruik, 1906, 1 omslag
Brief van J.T. Kaspers waarin deze afstand doet van de aan hem verleende drankvergunning voor het perceel Voorstadslaan 169 te Hees, 1908, 1 stuk
Vaststelling van het maximum aantal af te geven vergunningen voor de verkoop van sterke drank in het klein en het maximum aantal verloven voor de verkoop van zwak-alcoholische drank, 1925 - 1943, 1 omslag
Verzoekschrift van de afdeling Nijmegen van de Nederlandse Bond van Koffiehuis-, Sociëteits-, Restauranthouders en Slijters 'Vergunning' om soepelheid te betrachten bij het verlenen van drankvergunningen aan nabestaanden van vergunninghouders, 1911, 1 omslag