1241 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) te Den Haag / Nijmegen 1908 - 2003


VerwervingIn 1979 heeft de KNBLO die toen nog in Den Haag was gevestigd, de documenten die niet voor de lopende administratie van belang waren aan het Gemeentearchief van Nijmegen overgedragen. In 1989 volgde een aanvulling. Het ging om bij elkaar twintig meter.
verhuizing van de wandelsportarchieven van het kantoor van KNBLO-Nederland naar het RAN vond in de lente van 2011 plaats. Later dat jaar en in 2012 volgden enkele nagekomen zendingen. Alles bij elkaar telde het KNBLO-archief toen 66 meter.
SelectieTijdens de inventarisatie zijn grote aantallen mappen en losse stukken (vooral flyers, folders, stickers, brochures, wandelroutes, reglementen) meermalen aangetroffen.
VVV-lijst bevat dan ook vooral dubbelen.
nummers die hierin zijn opgenomen, zijn aangemerkt als historisch ‘onbelangrijk’. Een derde categorie bestaat uit stukken die betrekking hebben op wandelsport in het buitenland. Archivering hiervan is geen taak van het RAN.
zijn 18 strekkende meter archief.
OrdeningIn 1981 heeft M. Beekhuis dit archief geïnventariseerd. Een plaatsingslijst hiervan is toegevoegd aan de inventaris uit 1981.Op het moment dat de inventarisatie begon, bestond het archief van de KNBLO uit drie delen.
was in 1981 geïnventariseerd (archiefnummer 427)
was in 1989 overgebracht. Er bestond een plaatsingslijst (nummer 427)
was in 2011 overgebracht.
van algemene aard
delen dienden geïntegreerd te worden. De hoofdindeling lag voor de hand:
Stukken van algemene aard; 2. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.
inventaris uit 1981 maakte hier onderscheid tussen de ingekomen en uitgaande stukken van het bestuur als zodanig, en die van voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit onderscheid bleek ook na midden jaren zeventig relevant.
ingekomen en uitgaande stukken zijn in 1928 voor het eerst geordend in zogenaamde bundels. Aanvankelijk was het onderscheid tussen N (nationaal) en I (internationaal). Vanaf 1954 maakte de administratie onderscheid tussen A (algemeen), I (internationaal), M (Maandblad Op Goede Voet), O (organisatie, opgevat als de wandelsportverenigingen en hun leden) en V (Vierdaagse). Vanaf 1966 resteerde hiervan het onderscheid tussen A (algemeen) en V (Vierdaagse). De serie V is tot en met 2002 blijven bestaan.
inventarisator uit 1981 heeft al deze bundels onder de stukken van algemene aard geschaard. Dit is vanuit het gezichtspunt van de administratie een verdedigbare keuze. Met het oog op toekomstige onderzoekers heb ik alleen de bundels met de letters N en A hier ondergebracht. De andere heb ik onder ‘stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’ ondergebracht in de rubrieken waarbij ze inhoudelijk passen.
in 2.2.3. Met nationale en internationale organisaties;
in 2.1.5. Publiciteit en communicatie
in 2.2.1. Met de wandelkringen
in 2.3.1. Vierdaagse
betreffende afzonderlijke onderwerpen
tabel vergelijkt de indeling van de rubriek ‘Stukken betreffende (bijzondere) afzonderlijke onderwerpen’ in de inventarissen van 1981 en 2012.
1981 2012
Oprichting en instandhouding 2.1. Organisme
2.1.1. Oprichting, instandhouding en opheffing
2.1.2. Organisatie
2.1.3. Bestuur, bestuursleden, ereleden
Financiën 2.1.4. Financiën
2.1.5. Publiciteit en communicatie
Samenwerking 2.2. Samenwerking
De kringen 2.2.1. Met de wandelkringen
Overkoepelend orgaan: NSF 2.2.3. Met nationale en internationale organisaties
Zusterinstellingen 2.2.2. Met andere landelijke wandelsportbonden
Activiteiten 2.3. Taakuitoefening
Afstandsmarsen 2.3.1. Vierdaagse
In Nederland (Vierdaagse) 2.3.2. Overige wandelsport
In Nederlands-Indië 2.3.3. Andere sporten
In andere landen 2.3.4. Sportcursussen
Overige sportwedstrijden
Cursussen
is duidelijk dat de indeling – afgezien van de bovengemaakte opmerkingen – in grote trekken hetzelfde is gebleven.
inventaris bevat overigens in de documentatie stukken van na 2003, die hier beter op hun plaats waren dan in de inventarissen van de beide opvolgers: KNBLO-NL en de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen.
in rubriek 2.3.1.7.3. opgenomen foto’s zijn opgenomen in de beeldbank van het RAN en via de digitale studiezaal te raadplegen.
BronnenJ. Cottaar, Op Gouden Voet, Het relaas van 50 Vierdaagsen (Amsterdam 1966)
A. de Knecht-Van Eekelen, willen is kunnen. Uit de geschiedenis van KNBLO-NL (Nijmegen 2008)
De Wereld wandelt. Uitgegeven door de KNBLO ter gelegenheid van de 75 Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen. (Nijmegen 1991)