371 Heerlijkheid Heumen 1414 - 1769


2 Eigendommen

Bereik en inhoud Hieronder ook de overdrachten en verpachtingen

Bestanddelen
"Meetboeck van de landerijen tot Hoeman". Register, inhoudende de situatiebepaling van onder Heumen gelegen landerijen en van het z.g. "Grote Bos", 1660. Met rapporten van opmetingen, 1660-1719, en een memorie van de aanslag der landerijen in de verponding, 1677, 1 deel; 1 omslag; 1 stuk
Overdrachten van landerijen, behorende tot de heerlijkheid Heumen, 1635 - 1753, 20 charter; 13 stuk; 4 omslag
Akten van overdracht voor gerichtslieden van Heumen door Derrick Degener en Mechtelt Schillinghs aan Ludolph van Steenhuis, heer van Heumen, van een schuldbrief ten laste van Janneken Melis, weduwe van Arnt Ceelen, hertrouwd met Herman Florissen, 1674, 1678, 3 charter
Verpachtingen van landerijen enz., behorend tot de heerlijkheid Heumen, 1747 - 1769, 4 pak; 2 omslag; 2 stuk
Verklaring van P. Mos betreffende een stukje land op "de Bulberg", 1762, 1 stuk
Consent tot het planten van een heg aan de gemene straat, 1756, 1 stuk
Aanstelling van Otto van Weerdenburg tot collecteur der verponding te Heumen en Malden, 1766, 1 stuk
Kwitanties betreffende de verponding, ambts-, dorps, en andere lasten te Heumen en Malden, 1769, 1 pak
Akten van overeenkomsten, gesloten tussen de heer van Heumen en de prior van St. Walderick te Overasselt inzake rechten en tienden, 1355, 1438, 1441, 3 charter; 1 stuk
Akten, waarbij naburen en ingezetenen van Heumen verklaringen afleggen over de eigendom van de heerlijkheid gelegen tienden, 1437 - 1438, 2 charter
Stukken betreffende de tienden van Heumen, 1671, 2 stuk
Stukken betreffende geschillen over de tienden van Heumen, 1666 - 1689, 2 omslag
Tijnsboek van het huis Heumen, 1547 - 1740, 3 deel
Brieven van erfpachten, 1487, 1501-1504, 1523, 1526, 1529, 1571, 1576, 13 charter
Lijsten van de erf-, rogge- en geldpachten, 1755 - 1769, 1 pak
Verpachtingsvoorwaarden van de grove korentienden, 1755 - 1769, 1 pak
Lijst van de tijnsen, vervallend aan het huis Heumen, 1755 - 1769, 1 pak
Verpachtingsvoorwaarden van de smalle tienden en van de accijns op het bier, 1759, 1762, 1 omslag