610 Collectie losse aanwinsten 1500 - heden


1 Collectie


Bestanddelen
Acte, waarbij Richter en Gerichtsluden te Ubbergen verklaren, dat Arnd van Boenenburg, heer van Ubbergen toestaat, dat Margriet en haar kinderen, Derick, Lambert Joan en Henrick van Darm (?), resp. de vrouw en de kinderen van de voortvluchtige misdadiger Gaerdt van Darm(?) hun huis verkopen., 1 stuk
Gegevens betreffende: -de huwelijksdatum van Arnt Wychersen Immel ter Claer, l550, -de kinderen uit dit huwelijkgeboren, -de peters en meters (leden van vooraanstaande Nijmeegse families) van deze kinderen., 1 stuk
Memorie (?) voor ons en predicant ofte instructie met betrekking tot de exploitatie van veengronden in Utrecht(?) naar aanleiding van een overstroming., 1 stuk
Verslag door de familie Nikkels over de dijkdoorbraak bij Leeuwen in 1861, 1861, 1 omslag
Recueil der vorstelijke brieven, vervattende de rechten en privilegiën van Bommell, Tielre en Bommelre weerden. 221 fol.,
Gerard Noodt. Dictatorum Pars Quarta In Pandectas de Pignoribus 359 p., 1 omslag
R.C. Bosch. aanvullingen op: J. Smetius, Chronijk van de stad der Batavieren......, vervolgd tot den jaare 1784 Joh. In de Betouw, Vervolg der kronijk van Nijmegen tot den jare 1818., 1 omslag
R.C. Bosch. Vervolg der Kronijk van Nijmegen, 1ste stuk., 1 deel
J.W. van Druijnen. Vervolg der Kronijk van Nijmegen, 1819 - 1840, 1 omslag
Album met handtekeningen van vooraanstaande burgers van Nijmegen en behorend bij een niet nader aangegeven evenement., 1 deel
Planten aanwezig in den Botanischen Tuin der apothekers op den Doddendaal in het midden van de 19e eeuw, 1 deel
Land-Rechten van Nederbetuwe enz. in Mss. (176 folio's), 1 deel
Theodorus Beckeringh. Journal of Dagverhaal van een Plaisir Reisje van Groningen na Kleef, gedaan in den Jare 1740, 1740, 1902, 193 pak
Samuel Tennulius. Catalogus librorum a Samuele Tennulio in Hollandiam ex Neomagensi obsidione allatorum., 1 omslag
J.W. van Druijnen. Verscheidene curieuse zaken, rakende de stad Nijmegen, getrokken uit de goedes- dachboeken en dezer stads rekenboeken als andersints, bij een verzameld, doch niet cronologisch gesteld, kunnende dienen tot wetenschap dezer stadsgeschiedenissen. Zijnde onjuist of niet in de Kronijk vermeld.,
Jan van Hulst. Aantekening van de voornaamste en mindere bijzonderheden, welke geduurende 't verblijf der Geallieerde troupes, alsmede geduurende 't verblijf der Franschen in deese streeken van Gelderland hebben plaatsgehad, wijders van 't beleg en inneming van Nijmegen door de Franschen in 't jaar 1794. 399 p..N.B. G. Pikkemaat, Bataafse Vrijheid in Nijmegen, Nijmegen, 1963. Geschiedschrijving/kronieken/Nijmegen.., 1794 - 1795,
Cantzelerie Ordonnantie.,
I. H. Grave. Stukken betreffende de inwijding van de Schouwburg in 1839: I. De Tijdgeest of Kunst en Kunstmin. Allegorie. Ter inwijding van den Schouwburg te Nijmegen in october 1839. Opgedragen aan Wel Edele Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Nijmegen., 1 deel
Een schoone historie van Mariken van Nimweghen, een seer wonderlijcke en waerachtige geschiedenisse, hoe sij meer dan seven jaren met den duyvel woonde ende verkeerde. 81p.,
R.C. Bosch. Vervolg der Kronijk van Nijmegen., 1 deel