328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Krantenknipsel - overlijdensadvertentie van Sara Jacoba de Chaufepié, z.d., 1 stuk
Enveloppe met firmanaam en circulaire van de Wijngroothandel Bönhoff & Noorduijn te Schiedam, z.d., 1 omslag
Foto van Jacobus Noorduijn en zijn echtgenote, Frederika Henriette Westendorp bij hun huis te Hilversum, z.d., 1 omslag
Fotocopie van de handtekeningen op de huwelijksacte te Amsterdam van Cornelis Noorduijn en Charlotte Jacqueline, 10/05/1854, 1 stuk
Fotocopie van de handtekeningen onder de huwelijksacte te Amsterdam van Petronella Hendrika Noorduijn en Jan Hendrik Constantijn Theodoor Teengs, 02/07/1880, 1 stuk
Twee tekstfragmenten. Over de familie Noorduijn : "Eens waren zij hier in Nijmegen toonaangevend, zij hadden grote invloed en deden veel voor de gemeenschap", en over de familie Chaufepié : "Famille qui a fourni au protestantisme des ministres et écrivains distingugués", z.d., 1 omslag
Kasteel Nijenrode in wintersfeer (zie ook no. 171), z.d., 1 foto
Levensloop van Else Noorduijn en van haar echtgenoot Elize Bauduin Jacques Postma en een foto van deze laatste, z.d., 1 stuk
Uitvoerig verslag over de belevenissen van Else Noorduijn en Elize Bauduin Jacques Postma en hun huwelijk tijdens de 5-rumoerige oorlogsdagen van mei 1940, z.d., 1 stuk
Krantenartikel inzake het doctoraal examen geneeskunde van Else Noorduijn, z.d., 1 stuk
Getuigschrift waarbij Leendert Noorduijn wordt opgenomen in de Orde van de Vrijmetselaars (Loge La Charité te Amsterdam) in de Meestergraad op de 7de Dag van de 7de Maand in het jaar des Lichts 5809, (1809), 1 stuk
Extract uit de brieven die Jhr. Quintus aan zijn ouders te Groningen schreef tijdens zijn inkwartiering bij dr. Jan Matthijs Noorduijn, 1830 - 1831, 1 stuk
Claas Noorduijn zijn "Schippersmerk" : twee gekruiste ankers, z.d., 1 stuk
Gedrukt gedichtje ter gelegenheid van Claas Noorduijn zijn Gouden bruiloft met Johanna Cornelia van Roggen, 16/10/1836, 1 stuk
Geschreven gedicht van neef van Roggen ter gelegenheid van de doop van Claas' naamgenoot-kleinzoon Claas Noorduijn, 1823, 1 stuk
Exemplaar van de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, waarin de ondertrouw-advertentie van Dr. C. Noorduijn en J.R. Drijfhout van Hooff uit 's Gravenhage, 10/06/1854, 1 stuk
Kennisgeving van ondertrouw van C. Noorduijn en J.R. Drijfhout van Hooff : "Onder inwachting van 's Hemels zegen en met toestemming van wederzijdsche betrekkingen, voornemens zijnde een wettig huwelijk aan te gaan, waarvan de eerste afkondiging zal plaatshebben op Zondag den 11 Junij, hebben wij de eer U hiervan kennis te geven. Ons overtuigd houdende van Uw deelneming in deze voor ons zoo belangrijke gebeurtenis, blijven wij met de meeste achting Uw Dw . Dienaar & Dienaresse." 's Gravenhage, 9 Junij 1854, z.d., 1 stuk
Attestatie van Johanna Ruperta Drijfhout van Hooff, afgegeven door de Hervormde Kerk te 's Gravenhage na haar vertrek naar Nijmegen, 01/02/1855, 1 stuk
Ansichtkaart van de vestibule van het Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen, waarop duidelijk de plaat uitkomt waarop de namen van de leggers der eerste steen staan: doctor Claas Noorduijn en zijn broer Pieter Hendrik, z.d., 1 stuk
Oorkonde van Claas Noorduijn van zijn erelidmaatschap van "Noviomagum", 2 boekjes "Wetten voor het gezelschap Noviomagum" en afschrift ongedateerde brief van het Bestuur van Noviomagum aan doctor Claas Noorduijn, 03/1884, z.d., 1 omslag