280 Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591 - 1995


2 Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente te Nijmegen, 1798-1995


Bestanddelen
Stukken ontvangen en opgemaakt door Aeneas baron Mackaij als lid van de Politiecque Kerkelijke Commissie tot de kerkgebouwen en andere goederen der Hervormde Gemeente te Nijmegen inzake de verdeling van de kerkelijke goederen tussen de hervormden en de katholieken., 1798 - 1801, 1 omslag
Circulaire aan de leden van de Hervormde Gemeente te Nijmegen met verzoek om een jaarlijkse bijdrage aan de diaconie, 1802, 1 stuk
Circulaire aan de leden van de Hervormde Gemeente te Utrecht met verzoek om een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud der gebouwen, 1809, 1 stuk
"Intekenlijst" (Ledenlijst) van de Vereniging Dorcas aangelegd 1838 en vervolgd tot ca. 1940; met voorin ingeplakt de statuten, 1870, 1 deel
Register van ontvangen collectegelden, 1899 - 1938, 1 deel
Notulen van de Vereeniging voor Evangelisatie, 1904 - 1915, 1 deel
Register van bestedelingen van de Diaconie, aangelegd ca.1905 en bijgehouden tot ca. 1929, 1905 - 1929, 1 deel
Brieven betreffende bestedelingen, ingekomen bij de Diaconie, 1907 - 1925, 1 omslag
Staten van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van het Pensioenfonds voor predikantsweduwen, 1908 - 1944, 1 deel; 9 katern
Stukken betreffende de uitkeringen uit het Eversfonds, 1916 - 1940, 1 omslag
Notulen van de vergaderingen van de Vereeniging voor Evangelisatie, met 2 bijlagen, 1929 - 1936, 1 deel
Journaal van de Diaconessenarbeid, 1935 - 1948, 1 deel
Grootboek van de Diaconessenarbeid, met winst- en verliesrekeningen, 1936 - 1943, 1 deel
Tabellarische kasboeken van de Diaconessenarbeid, 1936 - 1948, 3 deel
Brief van de penningmeester-kerkvoogd aan de Kerkvoogdij inzake de ontwikkeling van de exploitatie van het Pensioenfonds voor Predikantsweduwen, met bijlage, 1943, 2 stuk
Loonboeken van de Afdeling Begrafenissen van de Diaconie, 1949 - 1952, 4 deel
Loonboeken van de Administratie, Gezinszorg, Levensavond, Juliana-oord en Rustoord, 1950 - 1953, 3 deel
Notulen van de vergaderingen van de Centrale Kerkenraad, 1951 - 1961, 2 deel
Bijlagen bij het loonboek van de afdeling Begrafenissen van de diaconie over 1952, 1952, 1 omslag
Bijlagen bij het loonboek van de Administratie, Gezinszorg, Levensavond, Juliana-oord en Rustoord over de jaren 1951 - 1952, 1952, 1 omslag