376 Heerlijkheid Ubbergen 1290 - 1815


1 Beheer door de stad Nijmegen


Bestanddelen
Verkoopconditiës van wilgenhout onder de heerlijkheid Ubbergen. Met processen-verbaal van de gunningen, 1778 - 1802, 4 stuk
Opgave van de opzichter W. Heijers aan de Burgemeester van de stad Nijmegen van de weilanden in Ubbergen, welke over het jaar 1808 in aanmerking komen voor de verpachting van de naweide, 1808, 1 stuk
Opgave van de opzichter W. Heijers aan de burgemeester van Nijmegen van het hooigras en de naweide van de onder Ubbegen gelegen percelen, bestemd om in 1809 te worden verkocht en verpacht, 1809, 1 stuk
Conditiës van verpachtingen van verschillende tienden, gelegen onder de voormalige heerlijkheid Beek en eertijds toebehorend hebbend aan het kapittel van Sint Maarten te Kranenburg. Met aantekeningen van onraadsgelden, 1810, 1 stuk
Voorwaarden van verpachting van de weilanden en tienden gelegen onder Ubbergen. Met processen-verbaal van de gunningen, 1812, 1 omslag
Voorwaarden van verpachtingen van de stadsweiden gelegen onder Ubbergen. Met aantekeningen van de opbrengst, 1813, 1 stuk
Voorwaarden van verpachting van het gras en nagras van de weiden Aarland en de Hogewei, gelegen binnen Ubbergen. Met processen-verbaal van de gunningen, 1813, 2 stuk
Conditiës van aanbesteding van de aanleg van sloten en grippen in de weilanden onder Ubbergen gelegen. Met processen-verbaal van de gunningen, 1764, 1765 , 1809, 3 stuk
Rapport van schout en buurmeester van de heerlijkheid wegens geconstateerde vernielingen in de weg tussen het Vrouwendal en de lijmstokerij, 1778, 1 stuk
Extracten uit het raadssignaat der stad Nijmegen betreffende de wijze van financiering van de noodzakelijke reparaties aan kerk en toren van Ubbergen, 1778, 2 stuk
Bestek en conditiës van aanbesteding inzake herstelwerkzaamheden aan de sluis in de Ubbergse dam. Met proces-verbaal van gunning, 1784, 1 stuk
Bestek en conditiës van aanbestedingen inzake het verhogen en verbreden van de dijk rond de landerijen in de Ooij. Met proces-verbaal van gunning., 1788, 1 stuk
Bestek en conditiës voor de verhoging van het gedeelte van de dijk rond de polder bij Ubbergen, gelegen tussen 't Zwaanenbroek en de dijk van de Spraauwheuvels, 1788, 1 stuk
Concept-schrijven, inhoudende advies inzake het al of niet removeren van een vonder vonder over het Meer ter hoogte van de herberg, genaamd het Vrouwendal, 1793, 1 stuk
Opgave aan de burgemeester van de stad Nijmegen van het timmerwerk dat moet worden verricht tot onderhoud van de weilanden gelegen onder Ubbergen, 1808, 1 stuk
12