960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.2.4 Huishoudelijke zaken


Bestanddelen
Algemene Civiele Rol, houdende inschijving van de ontvangst der verschuldigde retributie en inschrijving der reëele en vermengde zaken van appèllen, van vonnissen der vrederechters en van summaire en provisoire zaken, krachtens art.3 van de wet van de 21ste ventôse 7e jaar en 55ste art. van het decreet d.d. 30 maart 1808; bijgehouden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1838, 20 deel
Repertoire, waarin dag voor dag zijn aangetekend alle akten, ontvangen door griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; verwijzend naar soort en datum der akten en naam der partijen; ingevolge art. 49 van de wet van de 22ste frimaire 7e jaar geparafeerd, 1814 - 1837, 20 deel
Duplo van het repertoire van notaris Lambertus Stoppendaal te Nijmegen, geverifiëerd door de ontvanger der registratie, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, door de president van genoemde rechtbank geparafeerd, 1811 - 1815, 5 deel
Duplo van het repertoire van Leopold Frans Willem van Cooth, notaris te Ravenstein, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement Nijmegen, 1813, 1815 - 1818, 1820 - 1823, 9 deel
Duplo van het repertoire van Nicolaas Gerrit Francken, notaris te Elst, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg in het arrondissement Nijmegen, 1824 - 1837, 14 deel
Protocol van depôt aangaande de ter griffie gedeponeerde duplo's van repertoires der notarissen in het arrondissement Nijmegen; geparafeerd door de president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1824 - 1825, 1827 - 1838, 10 deel
Protocol, houdende de akten van depôt, welke zijn opgemaakt voor alle ter griffie van de rechtbank van de eerste gedeponeerde stukken zoals verzoekschriften, afschriften, etc., 1811 - 1838, 31 deel
Protocol, houdende akten van afstand van boedels of aanvaarding onder beneficie van inventaris, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen en geparafeerd door de president van genoemde rechtbank., 1811 - 1838, 22 deel
Protocol, houdende de akten van depôt, welke gratis zijn opgemaakt voor de ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen gedeponeerde stukken, 1822, november 15 - 1825, mei 26, 1 deel
Protocol, houdende de akten van depôt, welke al of niet gratis zijn opgemaakt voor de ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen gedeponeerde stukken, 1823, maart 11 - 1826, december 8, 1 deel
Register, houdende processen-verbaal van deurwaarders aangaande de inbeslagneming van ongerede goederen bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen; opgemaakt ter griffie van genoemde rechtbank, 1811 - 1838, 21 deel
Register, waarin diploma's in de rechten (baccalaureaat, licentiaat en doctoraal), behaald aan verschillende universiteiten, opgemaakt ingevolge art. 24 van de wet d.d. 22ste ventôse 12e jaar op de Ecoles de Droit en geregistreerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1838, 1 katern
Register, houdende processen-verbaal van eedsafleggingen bij aanvaarding van verschillende rechterlijke en niet-rechterlijke funkties van rechterlijke en andere ambtenaren, gedaan in handen van de president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, gedeponeerd ter griffie van genoemde rechtbank, 1821 - 1838, 1 deel
Authentieke afschriften van processen-verbaal, opgemaakt in verband met publieke veilingen en onroerende goederen, waaronder o.a. transportakten en expertise-rapporten, alle gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1817, 1821 - 1822, 1824 - 1836, 22 omslag
Akten, waarbij verschillende openbare notarissen ingevolge art. 49 der wet op het notarisambt d.d. 25ste ventôse 11e jaar, hun handtekeningen, parafen en zegels deponeren ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen en waarbij genoemde signaturen als enige echte worden erkend, 1811, 1814 - 1836, 24 omslag
Stukken inzake sollicitaties, benoemingen, beëdigingen en ontslagnamen in de betrekking van commis-griffier, deurwaarder, advocaat, procureur etc. bij de verschillende gerechten in het arrondissement Nijmegen; ingevolge de wet van de 28ste Floréal 10e jaar, 1811 - 1838, 1 omslag
Naamlijsten en personeelsstaten van de rechterlijke ambtenaren in het arrondissement Nijmegen, gehouden ter griffier van de rechtbank van eerste aanslag te Nijmegen a. Naamlijst van de vrederechters en griffiers in het arrondissement Nijmegen, 1818 b. Tableau van de advokaten en procureurs, welke zijn geadmitteerd en beëdigd bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, ingevolge Z.M. Besluit d.d. 25 februari 1817, 1820 c. Nominatieve lijst van deurwaarders, geadmitteerd bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, welke uit krachte van Z.M. Besluit d.d. 25 februari 1817 de voorgeschreven eed hebben afgelegd, 1821 d. Naamlijst der notarissen in het arrondissement Nijmegen, 1822 e. Naamlijst van de plaatsvervangers van de vrederechters in het arrondissement Nijmegen, [ca. 1820] f. Staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arrondissement Nijmegen strekkende tot betaling van hun traktementen, 1828 - 1831, 1836, 1818 - 1836, 1 omslag
Gedrukte en geschreven missives en circulaires, houdende algemene reglementen, K.B.'s, beschikkingen en verordeningen van de minister van justitie, de gouverneur der provincie Gelderland, B.& W. van Nijmegen, ingekomen bij de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1820 - 1833, 14 omslag
Lijkrede gehouden ter gelegenheid van de begrafenis van Mr. Daniel Maubachius Ouaet, president van de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1813, juni 16, 1 omslag