375 Kapittel en Parochie van St. Steven te Nijmegen (1444) 1475 - 1637


VerwervingDit archief is aangetroffen als gedeponeerd archief in het Bestuurlijk archief der stad Nijmegen, 1196 - 1815 (archiefnr. 1).
AanvullingenIn 1936 is door de gemeente Zutphen een akte, inzake de bestelling van klokken, aan het Nijmeegs gemeentearchief geschonken en aan het kapittelarchief toegevoegd.
SelectieBij de inventarisatie door De Jong (1960) van de aan kapittel en kerk van St. Steven toegeschreven stukken, werd een aantal stukken alsnog opgenomen in het bestuurlijk archief van de stad en in het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Nijmegen. Omgekeerd werd een aantal akten uit het stadsarchief toegevoegd aan het archief van het kapittel. In 2013 zijn bij nadere beschouwing nog enkele stukken overgebracht naar het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente (archiefnr. 280).
OrdeningIn het oud-archief van de stad bevond zich een zogenaamde ‘bundel U’ waarin alle stukken betreffende kerk en kapittel bijeengebracht waren. In 1943 heeft A.M. Sampers hiervan een voorlopige inventaris gemaakt; hierbij ging hij uit van de voorlopige inventaris die J.A.B.M. De Jong in 1941 had gemaakt van het gehele oud-archief van de gemeente Nijmegen. Grotendeels de inventaris van Sampers volgend, heeft De Jong eind jaren 1950 een definitieve inventaris gemaakt. Door het fragmentarische karakter van het archief en de lotgevallen ervan, is het onmogelijk gebleken iets van een oorspronkelijke ordening te bepalen. De gekozen indeling is gefundeerd op het beginsel ‘dat de bescheiden, die de handelingen van het bestuur of een zijner ambtenaren ex officio behelzen, het geraamte van het archief vormen’ (Sampers, 1943).
BronnenKuys, Jan; Kerkelijke Organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht; Nijmegen; 2004
Schevichaven, HDJ van; De St. Stevenskerk te Nijmegen; Nijmegen 1900
Meijer, G.A., Ord. Praed.; Katholiek Nijmegen; Zwolle 1904
Schevichaven, HDJ van; Oud-Nijmeegens Kerken, Kloosters, Gasthuizen, Stichtingen en Openbare gebouwen; Nijmegen 1909
Sampers, A.M., CssR.; Archief van Kapittel en Kerk van St. Steven te Nijmegen; Nijmegen 1943
De Jong, dr. J.A.B.M.; Het Oud-Archief der Gemeente Nijmegen; Nijmegen 1960
Veer, Jan de; De verheffing van de Nijmeegse parochiekerk van St. Steven tot kapittelkerk; in Numaga; Nijmegen 1984
Kuys, Jan; Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2; Nijmegen 2005
Numaga, jaargang XVI, 1969
Pompen, A., O.F.M.; St. Viktor van Xanten en zijn betekenis voor de geschiedenis van Nederland; J.J. Romen & Zonen, Roermond en Maaseik; 1955