483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.2.1.4.1.5.2 Exploitatie


Bestanddelen
Processen-verbaal van de openbare verkopingen van gewassen, 1838 - 1927, 87 omslag
Processen-verbaal van openbare verpachtingen; met bijlagen, 1838 - 1943, 106 omslag
Stukken betreffende het proces tegen C.H. van der Wedden inzake de beëindiging van zijn erfpacht van "Klein Gieskensdaal" en "Bergmansland", kadastraal bekend als gemeente Ooij sectie D nrs. 113 - 116, 1851 - 1857, 1 omslag
Akten van erfpacht, 1851 - 1900, 1902 - 1941, 1945 - 1959, 3 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheden voor verkoop van in erfpacht uitgegeven grond, 1882 - 1892, 1 omslag
Onderhandse akte van verpachting aan L. Turlings van een gedeelte van "De Pol", gelegen bij het huis van de pachter, kadastraal bekend als Ooij sectie C. nrs. 361 en 388; met bijlagen, 1888 - 1889, 1 omslag
Registers van ontvangsten uit verkopen van hout en riet, verpachtingen, erfpachten en zakelijke rechten, 1889 / 1890 - 1937 / 1938, 30 deel
Stukken betreffende de verhuur van een gedeelte van het geërfdenhuis "De Circul van de Ooij", gelegen aan de Voerweg, kadastraal bekend als Nijmegen, sectie C nr. 65, 1892, 2 stuk
Stukken betreffende de afkoop van de erfpacht ten laste van J.H. Hilbers en B. van Woesik op percelen aan de Ooijsebandijk te Nijmegen, samen "Het Sluisje" genaamd; met een kaartje en retroacta van 1877 en 1889, 1896 - 1900; 1877 en 1889, 1 omslag
Onderhandse akte van verpachting aan de Fa. Fels en Burgers van een perceel genaamd "De Uitgerooide Ward", kadastraal bekend als Nijmegen sectie A nr. 185, 1897, 1 stuk
Kaarten, waarop staat aangegeven welke percelen door het Polderdistrict in erfpacht zijn uitgegeven, (ca. 1921),
Stukken betreffende het kappen van bomen en de verkoop van hout, 1930 - 1958, 1 omslag
Stukken verband houdende met de verpachting van landerijen en het visrecht, 1944 - 1957, 1 omslag
Stukken betreffende de schadevergoeding door het Rijk te betalen aan erfpachters van het Polderdistrict wegens het vergraven van de Ooijsebandijk in 1946, 1948, 1951, 1 omslag