2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.3.4 Boekhouding


Bestanddelen
Kasboek van diverse uitgaven en voor niet gemeentelijke boekhoudingen, waarmee de ontvanger tegelijkertijd is belast; houdende: 1) de kosten van de uitrusting van cavaleristen, aangeboden door de stad, 2) de versterking van Grave en 3) de kosten voor het in staat van verdediging brengen van plaatsen in het Departement, 1813 - 1814, 1 deel
Register van gerequireerde voertuigen in de gemeente Nijmegen tussen 9 okt en 10 dec 1813, bevat verder kasboek van de ontvangsten en overgeschoten gelden wegens de liquidatie met de heer Colenbrander, 1816-1819; kasboek van ingehouden gelden op de tractamenten van de klapperlieden, 1816-1831; kasboek van casernefournituren en van overgeschoten billetgelden, 1816-1828; kasboek van diverse uitgaven, 1831-1869, 1813, 1816 - 1869, 1 deel
Grootboeken van inkomsten, 1814 - 1831, 18 deel
'Generaal journaal en kasboek'; met verzamelstaten van inkomsten en uitgaven over lopende en voorgaande dienstjaren, 1814 - 1832, 18 deel
Grootboeken van uitgaven, 1814 - 1876, 23 deel
Register van gemandateerde gelden op de respectieve artikelen van uitgaven toegestaan bij de begroting van 1816; met zakenindex, 1816, 1 deel
Registers van uitgaven op mandaten, 1816 - 1825, 2 deel
Manuaal van uitgaven voor door derden uitgevoerde transporten, 1818 - 1830, 1 deel
Grootboek of 'Register van gedane uitgaven op de begroting', 1822 - 1849, 26 deel
Grootboeken met tot en met 1923 bijgebonden de begroting en de memorie van toelichting, afkomstig uit het archief van gedeputeerde staten, 1896 - 1945, 68 deel
Processen-verbaal van kasopneming van de gemeente-ontvanger, en de diensten en bedrijven, 1916 - 1917, 1 omslag
Rekening-courantboeken met verschillende bankinstellingen, 1919 - 1945, 16 deel
Register van buitengewone inkomsten en uitgaven, 1920-1930, en van inkomsten en uitgaven van de kapitaaldienst, 1924-1927; met verder diverse boekhoudkundige berekeningen, waaronder geldleningen en verleende subsidies aan scholen, en statistische gegevens over gemeentelijke belastingen, verlossingen en verpleging in ziekenhuizen; met alfabetische zakenindex, 1920 - 1934, 1 deel; 1 omslag
Verzamelpostenboeken met los inliggende bijlagen over 1924-1930, 1924 - 1945, 22 deel
Rekening-courantboeken bij de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1925 - 1942, 4 deel
Registers van inkomsten en uitgaven van de kapitaaldienst, 1927 - 1946, 4 deel
Grootboeken van de diensten en bedrijven, De Godshuizen, fondsen en gesubsidiëerde instellingen, 1941 - 1945, 5 deel
Kasboeken van de diensten en bedrijven, en vanaf 1945 ook De Godshuizen en gesubsidiëerde instellingen, 1942 - 1945, 4 deel
Registers van magazijnbonnen, 1944 - 1946, 2 deel