2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.3.3 Rekeningen


Bestanddelen
Stukken betreffende de indiening van bedrijfsrekeningen 1917, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende voorlopige en definitieve vaststelling van de bedrijfsrekeningen 1918, 1919 - 1920, 1 omslag
Gemeenterekeningen, goedgekeurd door de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Gelderland, met bijbehorende stukken, 1814 - 1945, 115 band
Extracten uit het register van besluiten van gedeputeerde staten en andere stukken betreffende de begrotingen en rekeningen, 1872-1878,
Rendants-exemplaren van de jaarrekeningen; met bijbehorende stukken, 1814 - 1831, 1833, 1836 - 1850, 1852 - 1853, 35 deel; 1 omslag
Verzamelstaten model J en K behorende bij de gemeenterekening, 1924 - 1945, 22 deel
Bijlagen bij de gemeenterekening, 1813 - 1945, 2 omslag; 2843 band; 13 stuk; 5 charter getransfigeerd; 8 charter
Staten met overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de gemeenterekening, 1914 - 1921, 8 deel
Administratieve rekeningen van de gemeente, opgemaakt tot vaststelling van de werkelijke inkomsten en uitgaven, 1816 - 1848, 1 band
Stukken betreffende de voorlopige vaststelling door de Raad van de gemeenterekening over het dienstjaar 1869, 1870, 3 stuk
Uittreksels uit de registers der besluiten van de Gemeenteraad houdende de voorlopige vaststelling van de gemeenterekeningen van 1863, 1867, 1897, 1906 en 1918, 1864, 1868, 1898, 1907, 1919, 1 omslag
Verklaringen van Burgemeester en Wethouders inzake enkele posten op de gemeenterekening van 1842, 1843, 1 omslag
Besluiten betreffende de machtiging van de gemeente-ontvanger om ontvangen gelden uit boeten wegens overtreding van de politieverordening te verantwoorden in de gemeenterekening, 1871, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de gemeenterekening over 1914 naar aanleiding van vragen in verband met de aanvaarding van de nalatenschap van C.F. Evers te Nijmegen, 1914 - 1916, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland inzake de in de gemeentelijke jaarrekeningen verantwoorde particuliere bijdragen voor bepaalde krankzinnigen naast de rijks- en provinciale subsidie, 1898 - 1937, 1 omslag
Voorstel van het College van Burgemeestr en wethouders aan de gemeenteraad om goedkeuring van de rekening en verantwoording over het jaar 1851, 1852, 1 stuk
Staten van openstaande posten in de jaarrekeningen van ... over de jaren 1814, 1821 - 1827 ?, 1828, 2 stuk
Brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland houdende verantwoording van een aanmerking omtrent de gemeenterekening over het jaar 1867, 8 jan 1869, 1 stuk
Stukken betreffende de goedkeuring door de gemeenteraad en de vaststelling door de provincie van de jaarrekeningen van de gemeente en de takken van diensten over 1943-1945, 1944 - 1950, 1 omslag
Bijlagen bij de stedelijke en gemeenterekeningen, 1813 - 1860, 5 omslag
12