756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.2.3.3.3.2 Registratie van de bevolking


Bestanddelen
Bevolkingsregisters, naar wijk en huisnummer ingedeeld, [1830] - 1922, 9 deel
Klapper op de bevolkingsregisters over de jaren 1850 - 1922, [1850-1922], 1 band
Bijlagen bij de bevolkingsregisters, z.j., 1867, 1 omslag
"Gezinskaarten", alfabetisch op naam van het gezinshoofd gerangschikt, aangelegd circa 1920 en bijgehouden tot en met circa 1939, 12 omslag
Losbladige klapper op de echtgenoten en inwonende niet-gezinsleden, voorkomende op de gezinskaarten, [1920 - 1939], 2 doos
Persoonskaarten van dienstboden en andere tijdelijk in de gemeente aanwezige personen; alfabetisch geordend, [1920 - 1939],
Dienstboden-kostgangersregister, alfabetisch op naam ingedeeld, 1890 - 1922, 2 deel
Staat, houdende opgave van gegevens over in Malden woonachtige dienstboden, [1899], 1 stuk
Register van schippers, z.j., 1 deel
Staten, houdende opgave van gegevens betreffende schippers, ingeschreven in het bevolkingsregister, z.j., 1 omslag
Registers van vestiging, 1870 - 1934, 11 deel
Registers van vertrek, 1895 - 1934, 8 deel
Staten, houdende opgave van gegevens over het aantal gevestigde en vertrokken personen, 1821 - 1903, 1 omslag
Register van tijdelijk afwezige personen; alfabetisch ingedeeld, aangelegd 1852 en bijgehouden tot en met 1861, 1 deel
"Verzendingsregister" van oranje en rose telkaarten betreffende tijdelijk aanwezige personen, 1931, 1 katern
Verordeningen op de verhuizingen binnen de gemeente, 1852, 1882, 2 stuk
Verordening op de verdeling van de gemeente in wijken, 1855, 1 stuk
Register van ingezetenen, ingedeeld naar wijk en huisnummer, aangelegd circa 1829, 1 deel
"Hoofdelijk invullingsregister": volkstellingslijst van de op de verschillende huisnummers wonende gezinnen, ingedeeld per wijk, 1850, 1 deel
"Register van de wijken of straten en de nummers der huizen": register van ingezetenen, ingedeeld naar wijk en huisnummer, z.j., 1 deel
12