415 Dorpspolder Wamel 1590 - 1958


1.4 Eigendommen


Bestanddelen
Stukken betreffende het proces tussen douairière v.d. Poll en de Gemeente Wamel voor de dijkstoel van Maas en Waal over de koopsom van de Hoge en Lage Weide te Wamel, door eerstgenoemde gekocht, 1688, 1 omslag
Declaratie van kosten wegens salaris over het beslaan van penningen onder Geurd van de Kerckhoff wegens de verkochte oude watermolen van Wamel, de procureur Cloen te vorderen hebbende, 1694, 1 omslag
Citatie van ingezetenen van Wamel om te getuigen over de koop van de Wamelsche Overlaten en de desolate landerijen en de betaling van de koopgelden, 1695, 1 stuk
Rekening van de verpachte landerijen en van de dorpslasten van 1695, 1698 en 1702 door Wouter Aertse Schilman, 1695, 1698, 1702, 1 stuk
Rekening van Wouter Aertsen Scholman van de dorpsgoederen van Wamel, 1695 - 1709, 1 stuk
Peinding namens Reynier Reijnders en Wilhelmina Reijnders, weduwe van Johan van Coten, van de goederen van met name genoemde personen wegens voorgeschoten gelden in de zaak tegen Dirk van Egtelt, 1696, 1 stuk
Rekening door Geurt van den Bergh wegens de door hem gedane ontvangsten en uitgaven (verpachte landerijen), 1700 - 1712, 1 stuk
Register van ‘degeene die schuldig zijn aan landtpagt van de dorpslanderijen’ te Wamel, met enkele los inliggende stukken, 1700, 1729-1732, 1 deel
Stukken betreffende de verkoop van de verlaten landerijen in 1685 en de dorpslasten, alsmede 18 volgende jaren en de daaruit gevolgde processen, 1709 - 1717, 1 omslag
Request van geërfden van Wamel aan de ambtman, richter en dijkgraaf van tussen Maas en Waal haar straten en stegen te mogen verpachten, met apostille, 1710, 1 stuk
Stukken betreffende het leggen van beslag op de eigendommen van de heer van Druten wegens aan het kerspel verschuldigde gelden voor de aankoop van landerijen, 1713, 1 omslag
Request van juffrouw Alexandrina van Eyck namens de kinderen van Louwijck naar aanleiding van het verzoek om kwijtschelding van de nog te betalen gelden wegens van het kerspel gekochte landerijen, 1713, 1 stuk
Akte waarbij de buurmeesters Oth van Kessel en Jan Dubbelaer een perceel hout uit de rijswaard verkopen, 1740, 1 stuk
Stukken betreffende de aankoop van een brandspuit voor het kerspel Wamel, 1755, 1 omslag
Specificatie van salaris en verschot voor de advocaat Steven Rink inzake de geërfden van de dorpen Wamel en Dreumel wegens de henneptiend, 1766, 1 omslag
Advies door de rechtsgeleerden J. Schomaker, M. Verheul, H. van Sandbergen en R.J. Staring gegeven inzake de eigendom van de grote en kleine tienden te Altforst, Dreumel, Wamel, Leeuwen, Puyffelick enz. in het ambt van Maas en Waal voor de kanunniken van Xanten, 1767, 1 omslag
Akte van overdracht door de erven Martini aan de dorpspolder Wamel van een uiterwaard langs de Waal, groot 11 morgen, 1775, 1 stuk
Contract tussen ambtman en jonkeren van Maas en Waal en Willem van der Sluys, wonende te Ravensteijn, over verbeteringen aan de brandspuiten in het ambt aan te brengen, met nota over de twee brandspuiten te Wamel, 1790 - 1791, 1 omslag
Recepissen wegens schadevergoeding voor geleden schade wegens assignaten enz., 1798, 1 omslag
Patent van de ambtenaar van Maas en Waal voor Wamel een aantal paarden te leveren voor de rijtuigen van de keizer, alsmede de begeleiding daarvan, 1810, 1 stuk
12