2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.4.2.1 Bevolkingsregister

Bereik en inhoud Tot 18.. was het grondgebied van Nijmegen verdeeld in de wijken A (binnenstad, tussen de ...straat en de ... straat), B (binnenstad...) etc. Vanaf 18... kwam daarbij wijk N (...) ..

Bestanddelen
Brief van de burgemeester aan de ontvanger der Registratie over de storting van 96 gulden wegens overtredingen van het reglement tot instandhouding van het bevolkingsregister, 1841, 1 stuk
Stukken betreffende het inrichten van een nieuw bevolkingsregister, 1849 - 1850, 1 omslag
Stukken betreffende het opstellen en vaststellen van de Keur tot instandhouding van het bevolkingsregister, 1850, 1 omslag
Brief van L.A.J.W. Sloet, griffier van Provinciale Staten van Gelderland, met de mededeling dat hij het bevolkingsregister komt inspecteren, 1851, 1 stuk
Bekendmaking en aanschrijving over de naleving van de reglementen voor de bevolkingsregisters, 1852, 1860, 1 omslag
Stukken betreffende verzoeken van Gedeputeerde Staten van Gelderland om te reageren op voorstellen van de minister van Binnenlandse Zaken over aanpassingen van de voorschriften voor de bevolkingsregisters, 1860, 1870, 1 omslag
Stukken betreffende de aanvraag bij de provincie van modellen voor de nieuw aan te leggen bevolkingsregisters, 1861, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de Verordening tot bevordering der regelmatige bijhouding der bevolkingsregisters in de gemeente Nijmegen, 1861 - 1862, 1 omslag
Missieve van de Commissaris van de Koning in Gelderland met een verzoek om opgave te doen van de bij ondervinding gebleken leemten in de voorschriften voor de bevolkingsregisters (Koninklijk Besluit van 3 november 1861, Staatsblad 94 en 95, en Koninklijk Besluit van 1 februari en 10 april 1862, Staatsblad 20 en 40), met minuut van antwoordbrief, 1866, 2 stuk
Stukken betreffende de voorschriften voor de inschrijving van militairen in het bevolkingsregister (Koninklijk Besluit van 23 september 1877 nr. 5, Staatsblad 185), 1881, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken aan derden van inlichtingen uit het bevolkingsregister over bepaalde personen , 1883 - 1933, 1 omslag
Staten van veranderingen in het bewoners- en personeelsbestand van de Beide Weeshuizen te Nijmegen, het bewonersbestand van het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen en de Weesinrichting te Neerbosch, bestemd voor het bijhouden van het bevolkingsregister , 1884 - 1894, 1 omslag
Stukken betreffende de verstrekking van inlichtingen uit het bevolkingsregister aan de administratie van de Rijksbelastingen, 1920 - 1932, 1 omslag
Stukken betreffende de inschrijving van respectievelijk de 70.000ste, 75.000ste en 100.000ste inwoner, 1923, 1926, 1943, 1 omslag
Aantekeningen van H.P.M. Teunissen, chef van de Afdeling Bevolking, Verkiezingen en Militaire Zaken, over de geschiedenis van de Nijmeegse bevolkingsboekhouding, 1926, 1937, 1 omslag
Stukken betreffende de opneming in en afvoering van personen in het bevolkingsregister, 1928 - 1944, 1 omslag
'Bevolkingsregister. Gezinspersoonskaarten. Handleiding voor het persoonsregister en voor het archiefregister der proefgemeenten', samengesteld door H.P.M. Teunissen, hoofdcommies voor de secretarie, met aantekeningen en los inliggende stukken, 1930, 1 deel
Stukken betreffende de proef met en de invoering van het gezinspersoonskaartenstelsel, 1930 - 1939, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen uit het bevolkingsregister, 1930 - 1943, 1 omslag
Kartonnen bordje met regels voor het bijhouden van het bevolkingsregister, 1932 - 1938, 1 stuk
12