1735 Teerse Sluispolder 1913 - 1959


Rubriek: 1.3.2 Lasten
VerwervingDe archieven van de dorpspolders en buitenpolders van het polderdistrict "Rijk van Nijmegen en Maas en Waal" zijn in 1972 in bruikleen gegeven aan het Gemeentearchief Nijmegen.
SelectieEvenals bij de dorpspolderarchieven van Over-Betuwe zijn hier een groot aantal stukken, waarvan het belang voor de archieven niet is gebleken of waarvan verwacht mag worden dat zij in vollediger mate in het archief van het polderdistrict aanwezig zijn, uit het geheel verwijderd. Dit geldt derhalve voor: stukken betreffende het rivierpolderreglement, aanschrijvingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Prov. Waterstaat enz. van onderscheiden algemene aard, Provinciale Bladen, gedrukte ingekomen stukken, agenda's voor vergaderingen van de polderraad, volmachten voor verkiezingen, opgaven van eigendomsovergangen, stukken betreffende de verkiezingen van hoofdgeërfden voor het polderdistrict, stukken van de Gelderse Waterschapsbond en de Unie van Waterschapsbonden, statistische gegevens betreffende waterschapsfinanciën, stukken betreffende betaling van polderlasten (i.c. uitstel van betaling) alsmede stukken betreffende het zgn. vereveningskapitaal en alle bescheiden van de door de dorpspolders gebruikte girorekeningen. Eveneens zijn uit de archieven verwijderd dubbelen van rekeningen en begrotingen. Indien mogelijk is de in het polderdistrict zelf berustende serie van rekeningen en begrotingen hiermede gecompleteerd.
In tegenstelling tot een eerdere bedoeling zijn de bijlagen van de rekening bij de integrale inventarisatie niet uit de archieven verwijderd. Zij hebben hun bruikbaarheid bij alle mogelijke onderzoeken reeds lang bewezen.
Bij de eerdere, gedeeltelijke inventarisatie, tot het jaar 1944, gepaard gaande met een deponering van deze archieven bij het polderdistrict zijn o.a. kasboeken, registers van ontvangst en uitgaaf alsmede kohieren van belastingschuldigen uit de archieven verwijderd. Waarschijnlijk zijn ook een aantal stukken betreffende de werken, door de polder uitgevoerd, aan deze uitdunning ten slachtoffer gevallen. Daarmee lijkt het verschil met de niet gedeponeerde archieven en die van na 1944 wel erg groot.
OrdeningDe archieven zijn in één keer geïnventariseerd en oorspronkelijk ook bij elkaar in één inventaris opgenomen. Deze inventaris is het resultaat van een langdurige arbeid; het grote aantal polders maakte het niet gemakkelijker de opgenomen taak te voltooien, temeer nog daar een eerdere inventarisatie niet alle polders had omvat en bovendien slechts een gedeeltelijke bleek te zijn. Door de wijze van vernietiging bij deze eerdere, gedeeltelijke inventarisatie, tot het jaar 1944, gepaard gaande met een deponering van deze archieven bij het polderdistrict, (zie bij selectie) lijkt er een groot verschil met de niet gedeponeerde archieven en die van na 1944.
De opheffing van de dorps- en buitenpolders en de incorporatie van hun eigendommen en verplichtingen in het polderdistrict werd een passende aanleiding de daardoor geheel afgesloten archieven in één inventaris op te nemen.
Bij de huidige, volledige, inventarisatie is dezelfde werkwijze toegepast als bij de vroeger ondernomen bewerking van de archieven van de dorpspolders van het polderdistrict Over-Betuwe, en waarvan de praktijk de bruikbaarheid intussen voldoende heeft bewezen. Naast de geheel eigen verdeling naar hoofdstukken, is de ver doorgevoerde splitsing van de aanwezige stukken in dossiers kenmerkend voor deze manier van bewerken.
Het jaar 1838, het jaar van de invoering van het nieuwe Gelderse
rivierpolderreglement, vormt ook hier de scheiding tussen oud- en nieuw archief. Opgemerkt dient te worden dat in een aantal gevallen het oud-archief van de dorpspolder samenvalt met het archief van het, hetzelfde gebied omvattende, dorp of kerspel.