866 Gemeente Wamel 1818 - 1983


Rubriek: 2 Verzamelde documentatie
Voorwaarden voor raadplegingOude orde

Zoals gebruikelijk met negentiende eeuwse gemeentelijke archieven bestaat het archief van de gemeente Wamel voor een groot deel uit series. De series ingekomen en uitgaande stukken behoeven wellicht enige toelichting. Tot 1929 zijn vrijwel alle ingekomen stukken ingeschreven in chronologische agenda's. Een groot deel van de ingekomen stukken is ondergebracht in één omvangrijke serie, gevormd volgens het agendastelsel, waarbij de stukken jaarlijks zijn geordend op agendanummer. In de negentiende eeuw zijn echter ook veel (geagendeerde) ingekomen stukken niet in de grote algemene serie ondergebracht, maar - niet altijd even consequent - op onderwerp tot rubrieken geordend of in zaakdossiers geborgen. Vanaf 1915 werden sommige ingekomen stukken rubrieksgewijs geordend. Vanaf 1919 tot aan de invoering van de Basis Archiefcode in 1930 zijn bijna alle stukken rubrieksgewijs geborgen. De uitgaande stukken zijnn tussen 1818 en 1930 afgeschreven in zogenaamde 'brievenboeken'.

Aangezien op de archiefdozen, die in de volgorde van de Basis Archiefcode in de archiefruimte waren geplaatst, de dossieropschriften stonden vermeld, konden de stukken gemakkelijk worden gevonden en is er door de archiefvormer geen dossierinventaris gemaakt.

Het Grondbedrijf, Elektriciteitsbedrijf en Bouwbedrijf hebben geen eigen archieven gevormd. Stukken van het Woningbedrijf en van de Secretarie betreffende de bouw en financiering van complexen woningwetwoningen zijn samengevoegd in complexdossiers.
De archieven van de Diensten Sport, Recreatie en Cultuur en Gemeentewerken zijn als gedeponeerde archieven opgenomen in de inventaris.

Verantwoording van de inventarisatie

De belangrijke archivistische breuk bij de invoering van het dossierstelsel in 1930 is de reden om het archief van de gemeente Wamel te verdelen in de twee blokken 1818-1929 en 1930-1983. In beide blokken is de rubrieksverdeling in 'stukken van algemene aard' en in 'Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen' gebruikt. In het eerste blok, dat grotendeels uit series bestaat die in principe alle rubrieken bestrijken, is de afdeling 'algemene aard' uiteraard veel omvangrijker dan in de afdeling 'afzonderlijke onderwerpen'. Daarbij is er gekozen om de oude orde van de grote serie uit 1915-1930, waarbij de ingekomen stukken rubrieksgewijs werden geborgen, als één grote serie intact te laten, en deze stukken niet over 'Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen' te verdelen. Series die wel één onderwerp betreffen, zoals de financiële stukken, de burgerlijke stand en het bevolkingsregister, zijn wel in desbetreffende rubrieken van de afdeling 'afzonderlijke onderwerpen' geplaatst.
Na 1930 is juist de afdeling 'stukken van algemene aard' klein. Zij bevat de vergaderstukken van de Raad en het College van Burgemeester en Wethouders, een serie gemeentelijke verordeningen en de agenda's van ingekomen en uitgaande stukken. De meeste stukken zijn beschreven in de desbetreffende rubrieken van de afdeling 'afzonderlijke onderwerpen'.

Bij de beoordeling in welke archiefperiode stukken thuishoren, is uitgegaan van de datum van het jongste stuk. Met dossiers waarin stukken van na 1983 zaten, is als volgt omgegaan :
- Indien mogelijk zijn dergelijke dossiers gesplitst per januari 1984.
- Waar splitsing niet mogelijk was zijn de dossiers overgebracht naar het gemeentehuis om geplaatst te worden in de volgende archiefperiode.
- In deze inventaris is dan een beschrijving met zgn. 'blanco-nummer' (een liggend streepje) opgenomen met een verwijzing naar het desbetreffende stuk in het archief West Maas en Waal vanaf 1984.
Volgens dezelfde methode zijn de dossiers behandeld met stukken van voor en na 1930: de beschrijvingen zijn opgenomen in het blok 1930-1983 en in het voorgaande blok staan via de 'blanco nummers' de verwijzingen.

Hoewel men door de zaaksgewijze ordening gericht in het archief kan zoeken, is het raadzaam om bij een onderzoek ook de algemene series te raadplegen, zoals raadsnotulen en besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Wethouders. Speciale aandacht verdienen ook de bijlagen bij de gemeenterekeningen, met name die uit de negentiende eeuw. Deze kunnen meer informatie bevatten dan men in eerste instantie zou verwachten, daar de archiefvormer vaak verscheidene relevante bescheiden, zoals ingekomen stukken en akten, achteraf tot bijlage heeft gedegradeerd.

Bij de inventarisatie elf gedeponeerde archieven aangetroffen, die in aparte inventarissen zijn beschreven. Het betreft de archieven van:
Archief 1029 - Toegang 1129 Gemeente Wamel, 1810 - 1817
Archief 1030 - Toegang 1210 Gemeente Leeuwen, 1810 - 1817
Archief 1080 - Toegang 1224 Stichting De Hoge Zevend te Wamel, 1968 - 1976
Archief 1081 - Toegang 1272 Dienst voor Sport, Recreatie en Cultuur Wamel,
1974 - 1983
Archief 1082 - Toegang 1273 Gemeentewerken Wamel, 1953 - 1983
Archief 1083 - Toegang 1274 Woningstichting Onderlinge Hulp te Wamel,
1931 - 1955
Archief 1084 - Toegang 1275 Kabinet van de burgemeestervan Wamel, 1926 - 1937
Archief 1085 - Toegang 1276 Welzijnsraad Wamel, 1972 - 1983
Archief 1086 - Toegang 1277 Verkeerscommissie Wamel, 1979 - 1983
Archief 1087 - Toegang 1288 Commissie tot onderhoud van de weg Wamel - Oijen, 1898 - 1942
Archief 1089 - Toegang 1278 Jeugdserviceraad Wamel, 1969 - 1972
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 866 Gemeente Wamel 1818 - 1983, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….