469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen 1330 - 1965


Rubriek: 1.1 Charters
Archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
Inventarisnummer 1-1255
Beschrijving Charters
Periode 1330 - 1715
Vorm 1223 charter; 1 stuk

Bestanddelen
Arnolt, bij de gratie Gods, hertog van Gelre en van Gulich, graaf van Zutphen, verklaart, dat Wilhelm Kellener van Evremunde in zijn handen opdroeg den "Praistacker"in de Oy bij Nijmegen; dat hij daarmede toen beleende Arnold van Gaer, zijn rentmeester, naar Zutphensch recht, onder verheergewading van 1 pond, waarna hij dezen huldigde. Ten overstaan van : Johan van Boitbergen, erfmaarschalk, en Engelbert van Beempt, e.a. leenmannen. Gegeven in den jair onss Heren dusent vierhondert vier ende viertich op Onser Liever Vrouwen dage Nativitatis, 1444, 8 sep, 1 charter
Johannes Collert de Lynden, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Reynerus, heer tot Broichusen, ridder, burggraaf v. Nijm.; Everardus Baers de Velar en Petrus de Beringen, schepenen aldaar. - Elizabeth, dochter van wijlen Johannes Beyselinck, dragen een erftins van 1 Frankische schild , uit een huis in de Groitestrait, op aan Johannes Bernard'sz., als prov. van 't Heilige Kruis. A.D. MCCCC nonagesimo secundo feria sexta post diem beati Victoris martiris, 1492, 12 oct, 1 charter
Waltart van Doenen en Herman van Machgeren, schepenen v. Nijm. - Johan Vierlinck en Gerit van Wychgen sluiten een overeenkomst omtrent de betimmering van het huis van J.V. in de Hezelstrait, en de ophooging en bevestiging der muren van 't huis van G.v.W. Gegeven int jair onss Heren dusent vierhondert ende tachtentich op sunte Johans avont Decollacionis, 1480, 28 aug, 1 charter
Henricus Nyburger Engelbert''sz. en Rynerus Herinck, schepenen v. Nijm. - Johannes de Wyenhaven en Gysbertus de Wigrade, als provis. van het Heilige Kruis, bieden aan aan Johannes de Redinchaven, onderrichter v. Nijm., voor den landheer, een huis, een huis van wijlen Henricus de Bezell, in de Groitstraat, "In die Sterre", als gepeind goed voor 8 Frankische schilden, buten enz., en zeide 't hem q.q. voor zoveel verkocht te hebben, waarop J.d.R. zeide 't daarvoor niet te willen hebben. A.D. MCCCC sexagesimo secundo feria quarta secunda post festum Penthecostes, 1462, 9 juni, 1 charter
Elisabeth van Bronkhorst, vrouwe van Hoemoit, geeft aan het Heilige Geest-huis te Nijm. een stuk lands in de Valburgerbroick, op voorwaarde van spynde; bij verzuim komen de renten ervan aan de kerkfabriek te valburg. Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert soeven ende twintich op sunte Agathen dach der heyliger joncfrouwen, 1427, 5 feb, 1 charter
Swederus de Zallant, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henricus Vige, burggraaf; Johannes Collert de Lynden en Rutgerus de wely, schepenen aldaar. - Wilhelmus Menzo'sz. en Rycklaudis , zijn vrouw, verkoopen een erftins van 4 Frankische schilden uit een huis in de Groitstrait, naast "den Roden Leuwe", aan Theodericus Bruysken. A.D. M. quingentesimo tercio in profesto Nativitatis beati Johannis Baptiste, 1503, 23 juni, 1 charter
Johan die Ruter Roeloff'sz. verklaart een richtersbrief aangaande de peinding van 8 morgen lands, door Arnt die Ruter aan Heynrick van Loenen verkocht, overgegeven te hebben aan Heynrick van Loenen en daarmede alle daaruit voorspruitende rechten. Gegeven int jaer ons Heren MCCCC negen ende viertich des sonnendages nae Alre Zielen dach, 1449, 11 oct, 1 charter
Nycolaus Vige en Gerardus die Wyse, schepenen v. Nijm. - Jacobus Venboit en Henricus Mychgelinck, kanunniken van St. Steven te Nijm, in naam van deken en kapittel van St. Steven, verkoopen een erftins van 3 pond uit een huis van 't Heilige Kruis aan de straat naar Ubbergen, aan Gysbertus de Wickrade en Johannes de Quaelberch, als provis. van 't Heilige Kruis. A.D. MCCCC septuagesimo sexto in vigilia beati Thome apostoli, 1476, 20 dec, 1 charter
Wilhelmus de Wely de Heze, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Reynerus de Wye, heer tot Hyrnen, burggraaf; Johannes de Heze en Lambertus de Hellu, schepenen aldaar. - Nycolaus van den Boenhoff en Gertrudis, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 4 Frankische schilden , uit 't huis van Mentzo de Herderwyck, in de Groitstrait, aan Thomas van den Berghe. A.D. MCCCC septuagesimo nono in profesto sancti Michaelis archangeli, 1479, 28 sep, 1 charter
Petrus de Randenrade, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Udo den Boezen, burggraaf; Henricus Willh.'sz. de Lent Nycolaus de Herwen, schepenen aldaar. - Henricus de Apelteren, ridder, Mechteldis, zijn vrouw, verkoopen tinsen uit panden in de Korte Borchstraat, Hirtstege, enz., enz., in de Vleishouwerdtraet, in de Stricstraten, buiten de Wyntmolenpoirte, enz.; enz., aan Grieta, wed. Waltardus de Donen en hare kinderen bij W.d.D. A.D. MCCCC quinto feria tercia post diem sancti Ambrosii, 1405, 7 apr, 1 charter
Johan Kelffken en Peter van Hoecklom, schepenen v. Nijm. - Cornelis Beyer en Heessken Buiss, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 5,5 schild, uit een huis van Remboldus van den Berghe, in de Groitstrait, aan Johan Bouwens, als prov. van het Heilige Geest-huis. Opten sesten Augusti anno XVc dri en tnegentich, 1593, 6 aug, 1 charter
Deryck van Steynverden, Zebert van Molinchum, Johan Myllinck en Henrick Roist, als provis. van 't Heilige Kruis, komen met Johan Verhoist, Henrick Verstegen, Marten van Haselhorst en Peter van den Kirckhoff, als provis. van St. Michiel, overeen, dat zij geen renten enz. verkoopen enz. zullen zonder weten en consent van de 8 provis., terwijl in geval van nood mannen der Broederschappen zullen bijgetogen worden. Geteykent ind overdraigen op sunt Victoirs dach anno etc. (XIV) ( XCVII), 1498, 10 oct, 1 charter
Deken en kapittel der Collegiatenkerk v. Nijm., des Cresdoms van Colne, verklaren verschillende kerkelijke plechtigheden in acht te zullen nemen voor Jacob van Ryswick, burger v. Nijm., wegens de gift van 2 stukken lands bij de Kaedyck in de Oy (uit een van de twee waarvan de graaf van Ubbergen 1 alt morken heeft), en een erftins van 5 schilden, uit de "Marssen". Bij verzuim vervalt een en ander aan de provis. van 't Heilige Kruis. Gegeven int jair der geboirten onss Heeren Jhesu Christi dusent vierhondert ende vier ende tnegentich op den achten dach van de maant Aprill, 1494, 8 apr, 1 charter
Johannes de Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Petrus Vige, burggraaf; Wilhelmus Tengnagel de Zandwick en Arnoldus de Blitterswick, schepenen aldaar. - Henricus de Moudick en Aleydis, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 5,5 Frankisch schild, uit een huis in de Groitstrait, van Remboldus van den Berghe, aan Nycolaus van den Boenhoff. A.D. MCCCC quinquagesimo primo in vigilia beati Andree apostoli, 1451, 29 nov, 1 charter
Swederus de Zallant, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Henricus Vige, burggraaf; Henricus Vige en Albertus ter Kynder, schepenen aldaar. - Theodericus Bruystken en Menza, zijn vrouw, verkoopen een erfpacht van 2 Frankische schilden, van een van 4 Fr.s, uit een huis in de Groetstraet, aan Maria, dochter van Johannes die Leuwen. Waring ook door anderen. A.D. M. quingentesimo quinto feria quarta scilicet in die beate Lamberti episcopi, 1505, 17 sep, 1 charter
Johannes Wilh.'sz. Venboit, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Theocericus van der Hautart, burggraaf; Rudolphus Oppestal en Wilhelmus de Doenen, schepenen aldaar. - Gerardus de Monster en Jutta, zijn vrouw, verkoopen een erftins van 2 Frankische schilden, uit een huis in de Borchstraten, aan Theodericus Nyeweert. A.D. MCCCC vicesimo quinto sabbato post diem beati Bonifacii, 1425, 9 juni, 1 charter
Engelbertus Butken en Herman de Machgeren, schepenen v. Nijm. - Jacobus Venboit, priester en kanunnik van St. Steven te Nijm., als prov. van deken en kapittel van St. Steven, draagt op aan Gerardus Wychgen een huis in de Hezelstrait, voor een erftins van 2 Rijnsche guldens; met 't recht van afkoop voor 33 Rijnsche guldens en 19 witpenningen. A.D. MCCCC octuagesimo in profesto Decollacionis beati Johannis Baptiste, 1480, 28 aug, 1 charter
Lijst van "dije cijnse der gheseilschap van den heijlighen Cruce tot Mijmeghen, tot was ende tot olij"", 13..?, 1 charter
Johan van Gulick, regulier-kanunnik, pater en rector, Maralda Vighen, proires, en 't gemeen convent van 't St. Agneten klooster, bij de Tyrssch gelegen, verklaren een stuk lands in de Oy, op den grooten Dryessch, met 't recht van noodweg, verkocht te hebbben aan Gerit Noet. Gegeven int jair onss Heren duysent vyffhondert ende elff op sunte Michiels avont archangeli, 1511, 28 sep, 1 charter
Johannes de Redinchaven, onderrichter v. Nijm., aangesteld door Peter Vige Gerard'sz., burggraaf; Johannes de Heze en Hermannus de Buren, schepenen aldaar.- Theodericus de Grafft, Jordanus van der Heyden, Henricus Quademoelen en Gadefridus de Balveren, als provis. van St. Barbara, verkoopen hun 0,25 in een huis, buiten de Borchpoerte aan den weg naar Ubbergen, aan Gadefridus de Triest en Gerardus Brouwer, als provis. van St. Anthonius. A.D. MCCCC sexagesimo tercio die beate Catherine virginis, 1463, 25 nov, 1 charter

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie