781 Gemeente Dreumel 1811 - 1983


Rubriek: 1.1.2.2.14.2.5 Rustende schutterij
Serie: 1122-1168 'Algemene Rol', registers van manschappen die, omdat zij geen redenen voor vrijstelling of uitsluiting hebben, in de termen vallen om opgeroepen te kunnen worden tot de inlijving bij de rustende schutterij, 1837 - 1902; met hiaten, 46 stuk; 1 omslag
Voorwaarden voor raadplegingBij de inventarisatie bleek dat een aantal stukken uit de eerste helft van de 19e eeuw ernstig was beschadigd, vaak door vocht. Zolang deze niet zijn geconserveerd staan zij in de inventaris aangemerkt als niet raadpleegbaar. De materiële toestand van het archief van na die periode is redelijk tot goed.

Hoewel men door de zaaksgewijze ordening gericht in het archief kan zoeken, is het raadzaam om bij een onderzoek ook de algemene series te raadplegen, zoals raadsnotulen en besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Wethouders. Speciale aandacht verdienen ook de bijlagen bij de gemeentelijke begrotingen en rekeningen, met name die uit de 19e eeuw. Deze kunnen meer informatie bevatten dan men in eerste instantie zou verwachten, daar de archiefvormer vaak verscheidene relevante bescheiden, zoals ingekomen stukken en akten, achteraf tot bijlage heeft gedegradeerd.

Openbaarheid, citeertitel

Aan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze beperkingen gelden de akten van de burgerlijke stand (op grond van het Burgerlijk Wetboek, art. 17a, lid 1), de persoons- en archiefkaarten met bijbehorende hulpregisters (op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens art. 97 - 100) en een aantal andere archiefbestanddelen op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 sub a).
Men kan dit archief citeren als: 'archief gemeente Dreumel 1811 - 1983'.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.

Om een archiefstuk in de studiezaal van het archief aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Alleen opeenvolgende inventarisnummers kunnen op één aanvraagbriefje ingevuld worden.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 781 Gemeente Dreumel 1811 - 1983, inventarisnummer ….

VERKORT:
RAN, verkorte titel archief, inv.nr. ….