85 Gemeentepolitie Nijmegen (1911) 1943 - 1994


Rubriek: 2.2.1.1.2.1 De afdeling als geheel
Serie: 2870-5945 Registers van dag- en nachtrapporten van de afdeling Surveillance- en Bewakingsdienst. Met hiaten, 1944 - 1987, 625 deel; 1 omslag
VerwervingEen deel van het semi-statisch archief over de periode 1945 – 1984 werd in 1987 overgebracht naar het Gemeentearchief.
In 1995 werd de rest van het archief ovegeplaatst naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. De officiële overbrenging zal geschieden na afronding van de inventarisatie.
AanvullingenIn het voorjaar van 2011 zijn zes antecedentenkaarten van van misdaad verdachte personen toegevoegd onder inv.nr. 5964. Deze kaarten, die dateren van 1920-1935, zijn bij wijze van voorbeeld bewaard, voornamelijk omdat uit genoemde periode vrijwel niets van het politiearchief bewaard is gebleven. In juli 2011 ontving het RAN een aantal archiefstukken met betrekking tot het onderzoek naar de rellen tijdens en na de ontruiming van het gekraakte kantorencomplex boven de parkeergarage aan het Marienburg. Na selectie en vernietiging van reeds aanwezig materiaal, zijn deze archiefstukken toegevoegd als inv.nrs. 5965-5969. Aanvulling met archief van de Commandant ME Gelderland, 7 stukken, met rapportenboek, logboek en correspondentie over de taakuitvoering van de Mobiele Eenheid in de periode 1960-1972. In 2015 zijn een aantal archiefstukken, hoofdzakelijk betreffende het bombardement van februari 1944, uit de Collectie Tweede Wereldoorlog, voorheen Oorlogsdocumentatie, toegevoegd als inv. nrs. 6091-6102.
SelectieDe selectie van de vernietigbare bescheiden heeft plaats gehad aan de hand van de richtlijnen vastgesteld bij de beschikkingen van 24 augustus 1983, nr. 4130 en 7 november 1983, nr. 83-4072/3715 van de Ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Binnenlandse Zaken (Stc. 247). Sommige voor vernietiging vatbare bescheiden zijn daarvan uitgezonderd vanwege hun belang voor de (lokale) geschiedschrijving. Het betreft de subjectdossiers van de Vreemdelingendienst, het register van horecagelegenheden, stukken betreffende werkbezoeken van kamerleden, bewindslieden, burgemeesters, Commissarissen der Koningin, officieren van justitie en buitenlandse collega's, geweldsrapporten, dag- en nachtrapporten, dossiers inzake de afhandeling van klachten over politieoptreden bij bepaalde gelegenheden, een register van arrestanten, passanten en nachtverblijvers en de salarisadministratie.
OrdeningPer 6 juli 1948 voerde de administratie de basisarchiefcode van de V.N.G. in. (1) Men zou daar een cesuur in het archief kunnen aanbrengen, maar aangezien uit de periode daarvoor slechts weinig stukken overgebleven zijn, is het hele archief in één blok beschreven.
Het archief bestond uit drie gedeeltes: dossiers geordend volgens de basisarchiefcode, series dag- en nachtrapporten met indexen daarop en correspondentieregisters alsmede het zogenaamde korpssecretariaatsarchief. Dit laatste deel bestond uit mappen, gevormd uit stukken die waren afgezonderd uit het codearchief door het secretariaat van de korpsleiding. De mappen uit het archief van het korpssecretariaat zijn weer samengevoegd met de dossiers uit het codearchief, te meer daar verscheidende dossiers uit beide delen elkaar aanvulden.
Het archiefschema is gebaseerd op de basisarchiefcode. De beschrijvingen zijn ingedeeld in de drie hoofdrubrieken Algemeen, Organisme en Taakuitvoering, waaraan een kleine rubriek Documentatie is toegevoegd. Deze indeling is gekozen omdat die het beste aansloot bij de bestaande ordening en omdat in dat schema de beschrijvingen op de meest evenwichtige wijze ingedeeld konden worden.
(1) Jaarverslag 1948, blz.18 (inv. nr. 2).
BronnenDongelmans, M.J., ‘Acht eeuwen politie in Nijmegen’, Walburg Pers, Zutphen, 1993.
Gruppelaar, L., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1816-1851. Voorlopige versie’, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
Gruppelaar, L., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1851-1919’, Gemeentearchief Nijmegen, 1994.
Gruppelaar, L., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1919-1945. Voorlopige versie’, Gemeentearchief Nijmegen, 1995.
Nabuurs, N., ‘Lokaal bestuur en gemeentelijke overheid te Nijmegen 1945-1984’, Gemeentearchief Nijmegen, 1996.
Schimmel, J.A. en J.H. Eilander, ‘De Nijmeegse politie 1810-1968’, Nijmegen, 1968.