1.1 Bevolkingsregisters

Bereik en inhoud Tot circa 1920 werden de bevolkingsregisters bijgehouden per wijk. De wijken A, B, C en D betroffen respectievelijk het zuidoostelijke, het zuidwestelijke, het noordoostelijke en het noordwestelijke deel van de stad binnen de muren; de wijken E, F en G betroffen respectievelijk Hees, Neerbosch en Hatert. Binnen de wijken werden de huizen doorlopend genummerd, dus niet per straat. Er waren aan het begin van de negentiende eeuw meerdere huisnummeringen, die in de vroege registers vaak ook samen voorkomen, met name één gebaseerd op de inning der grondbelastingen en één gebaseerd op de inkwartieringslijsten. Rond 1819 werd overgegaan op een verplichte standaard huisnummering, uitgaande van die der belastingen; het zijn deze nummers die in deze inventaris worden vermeld. Vanaf circa 1920 werd een systeem van gezinskaarten gebruikt. Toen circa 1936 het persoonskaartensysteem werd ingevoerd, zijn de gegevens van de gezinskaarten 'met terugwerkende kracht' overgezet op de persoonskaarten. Voor zover bekend zijn de gezinskaarten daarna vernietigd. Vandaar dat er voor Nijmegen geen gezinskaarten zijn en de gegevens op de persoonskaarten teruggaan tot circa 1920.

Bestanddelen
12