Biesman, 1381-1686

Naam Christoffel Biesman
Naam Peter van Haeften
Datum document 31/12/1588
Korte beschrijving Rentebrieven, ten laste van de Stad Nijmegen, ten name van Christoffel Biesman
Zegel geen zegels
Transcriptie Wij burgermeisteren schepen end raets voir meisteren van Sunter Claes gilde der stadt van Nijmegen doen kondt allen luiden end bekennen apenbairlick in desen onssen apenen brieve voir ons ende onsen nacoemelingen at wij eendrechtelicken ende overmitz gantzen beraede in naeme ende van wegen onss selffs ende onsse gemeine burger ende ingeseten voir ons ende onssen nacommelingen erffelicken vercocht hebben ende schuldich zin uter onser stadtz renten accijsen genuempt die wijnac- cijse schepelen craene waege sampt opkommingen des rijcxen tolss is alhier ontfangen wordt als anderssins die onse stadt voorscreven nu heeft ende hiernamaels berigen(?) mach wodanich die wesen moegen niet dair van uitgescheiden in eenigerleiwijs den erbaren end froemen Christoffel Biesman als getrouwt hebbende die weduwe zeliger Peters van Haeften in zinen leven deser stadt gewesene rentmeister ende zinen erven off helder dess brieffs om ende voir een zeecker somma geltz die ons durch die vurscreven weduwe guetlicken ende to dancke vol ende all uitgericht vermiecht betailt ende inden verleden iare van seven ende tachtientich deser stadtz rentmeisterschapp bedienende van oir in seeckeren nuth orver ende profijt deser stadt gehiert versthaten und angelacht den lesten penninck mitten iersten dair wij ons van wegen ende tot behoiff onser stadt voorscreven goeder ende volre betaelonge aff bedancken zin iairrente van twintich keisers Carolus gulden ende dertiendenhalven stuver brabantz off die weerde dair voir te weten twintich gesalvirde brabantz stuver binnen der stadt van Nijmegen gengh ende geve wesende voir elcken keisers Carolus gulden voorscreven gereeckent welcke erffiairrente van twintich keiser Carolus gulden ende dertiendenhalven stuver brabantz wij den voirscreven Christoffel Biesman ende zijnen erven oft den helder van desen iairlicx ende alle iair op Sunte Peteres avond ad Cathedram inden winter daer van den iersten termijn end taildach verschienen ende wesen sall op Sunte Peters avondt ad Cathedram anno .. negen ende tachtentich ende so voirtain iairlicx ende alle iair op termijn ende taildach vurscreven gelaift hebben ende gelaven mitz desen guetlick ende wal aen vrij gelt sonder dairain den vertienden penninck te moegen corten oick vrij van allen ongelde imposten ende sunst van alle andere besweernissen wo men die oick solde kunnen ader moegen erdencken ende opgesat mochten worden egheene dair van uitgescheiden in eenigerleiwijs to betaelen uit allen onse stadt accijsen renten ende opcoemmingen wo vurscreven warop wij verwillecoirt und avergegeven hebben ende overmitz desen verwillekoeren ende overgeven dat wij dese erffiairrente van twintich keisers Carolus gulden ende dertiendenhalven stuver brabantz voorscreven den vurgenoemden Christof- fel Biesman ende zijnen erven oft helder als vurscreven vanden pechter ende osner stadt accijsen ende renten als voorscreven oft eenige van dien waert hun an gelieven sall iairlicx ende alle iair opten termijn ende taildach voorscreven voiraff wal sullen doen betaelen er ind onsen rentmeister eenich gelt dairaff uitreicken sullen dair wij senselven [ ] alsulcken beveel aff ge- daen hebben ende overmitz desen onsen brieff doen dat zie uit geenen tijden eenich gebreeck dairin vallen laten sullen ende weert saicke dat wij off onse nacoemmelingen hierin eenicke iairs off termijns versuymelick worden ende dairin gebreeck geviele soe moegen Christoffel Biesman ende zinen erven oft helder wo vurscreven oir verschenen rent aenden voorscreven onser stadt accijsen ende renten tsemptlick end aen elck bisunder mit recht verhailen ende dairuyt doen peinden oick dairmit voirtfahren gelijck als mit bekende ende verweven stholt sonder eeninge pantweringe dair tegen te doen want wij dat also mit goeden wille verwillecoirt ende overgegeven hebben ende overmitz desen verwillecoeren ende oevergeven ende so verne bij gebreck van iairlicxe betaelonge eenige pantkeronge off rechtzwerunge geboirde dess niet to verhapen en iss so hebben wij burgermeisteren schepen ende raedt voirtz meisteren van Sunter Claes gilde der stadt van Nijmegen vorscreven inder qualiteit als kaven geseeckert belieft ende mit goeder volcommen wetenheit ende willen verwillecoirt dat die voorscreven Christoffel Biesman ende zinen erven oft helder als voorscreven alsdan die voorgenoemde iairrent ende dat gebreeck sullen moegen verhaelen mit stadt ende lantrecht als mit besaet oder peindongh aen onss selffs persuenen ader onse ende onse medeburgeren ende ingeseten guederen gereet ende ongereet wo ende wair zie deselve sullen moegen oft weten te becommen alle welcke voorscreven punckten ende articulen sampt elck dairaff bisunder hebben wij burgermeisteren schepen ende raedt voirt meisteren van Sunter Clais gilde in naemen ende van wegen uns vurscreven voir ons end onsen nacommelingen geseeckert ende gelaeft seeckeren ende gelaven overmitz desen in goeder trouwen ehren und geloven vast stede ende onverbreeckelicken te halden ende wal te voldoen ende ons dair tegen niet te wehren noch te beschudden mit enich geboth off verboth der heren oft steden off mit eenigen geestelicken of werticken rechten off mit eenigerwhande vanden argeliste of be- hendicheit die men hierr tegens to hulpe nemen oft verdencken mochte in eenigerleiwijs want wij des gensselicken uitgaen ende darop remmincieren ende verthyen overmitz desen voirbehalden dat wij ende onse nacommelingen van wegen ende tott behoeff onser stadt vurscreven die erffiairrente voirgenuempt alle iair opten termijn der betaelingh vurscreven wanneer ons dat geliefft ende evencompt wederom sullen mogen affloessen ende quytcopen tegen ende vanden vurscreven Christoffel Biesman ende zinen erven oft helder als voirscreven mit die summe van driehondert vierenvertich der selver keisers Carolus gulden eenen stuver brabantz ende een wert ten prisen ende in weerden als vurscreven ende mit der iairrente opten termijn ende dach der afflossunge verschijnende ende oick mit allen an- deren verscheenen achterstedigen ende onbetailde iairrenten darop gecommen ende verlopen wesende welcke hoiftsumme ende iairrente wij inder afflossinge den vurscreven Christoffel Biesman ende zijnen erven oft helder des brieffs wie vurscreven ront ende geheel betaelen ende leveren sullen ende tott welcker tijt wij die loesse aldus wo vurscreven doen willen so sullen wij sulcx den voirgenoemden Christoffell Biesman ende zinen erven off coener van desen wie kanen verhailtt een halffiair to voerens verwittigen ende opseggen allet sunder argelist in oirconde der wairheit so hebben wij burger- meisteren schepen ende raedt voirtz meisteren van Sunter Claes gilde der stadt van Nijmegen vurgenoemd onser stadtz grote segel bij ende mit onser alle will ende wetenheit in nhaem ende van wegen ons selffs ende onser gemeine burgeren ende ingesetenen voir ons ende onsen nacommelingen hierain doen ende heiten hangen gegeven int iair ons heren duisen viffhondert achtendetachtentich opten lesten dach ’s maents decembris
Afmetingen 45.6 x 29.9
Drager perkament
Archiefnummer 211
Archiefnaam Biesman
Inventarisnummer 9-1

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie