Heerlijkheid Malden

Naam Ludolph Walravens
Naam Aert Lenart
Naam Lennis Janssen
Naam Mechtelt van Eslagen
Naam Johan van Eck
Naam Anna van Eck
Naam Johan van Eck
Naam Maria van Eck
Naam Johan van Tryst
Naam Johan Herman Voeller
Datum document21/8/1682
Korte beschrijving Overdracht van Het Berkenbosch aan Johan van Triest
Zegel 3 zegels
Transcriptie Wij Ludolph Walravens richter der vrijheerlickheyden Heumen ende Malden Aert Lenart ende Lennis Janssen schepenen der vrijheelickheyt Malden voornoemt doen condt ende betuygen mits desen openen brieven dat voor ons erschenen sijn joffrouw Mechtelt van Eslagen weduwe ende boedelhouderie van wijlen Johan van Eck voor haer selven ende door een eerbaren haedt der stadt Nijmegen bij apostilla vanden thienden dagh deses maents augusti is s.. tot dese opdracht voor haer selven ende in name van haere twee minderjarige kynderen Anna ende Johan van Ecke geauthoriseert sijnde welcke authoritatie ons richter ende schepenen voornoemt voorgelesen ende gebleken is mitsgaders joffrouw Maria van Eck meerderjarige dochter vande voornoemde joffrouw Mechtelt van Eslagen beyde dese comparanten geaffirteertmet doctor Johan van Tryst haeren in deses gecooren momber ende hebben in eenen vasten ende stedigen erffcoop voor eene somme van tweduysent eenhondert gulden waervan sij haer goeder betaelingh bedanckten verkocht ende opgedragen aende heere Johan Herman Voeller ridder cadet ende secretaris van sijne conincklicke maierteyt van Hispanien de gerechte helffe van eene bouwinge met sijn toebehoor gelegen inde vrijheerlickheyt Malden voornoemt geheyten den Berckenbosch waervan de wederhalffe den heere coper toestendigh is welcke voorscreven helffe vanden Berckenbosch de comparaten in haere qualiteyt ende geaffisteert als vooren alsoo voor opgedragen ende naer met handt halm ende mondt daerop verthegen hebben aen ende ten erffelicken behoeve vanden heere coper voornoemt sulcx dat het vonnis der schepenen wijsden voor echt dat de voorscreven vercoperen ende comparaten de voorscreven helfte inden Berken- bosch te vrijen ende te waren iaer inde dagh ende voorts ten ewigen daghe tegens allen den gheenen die des ten rechten staen wilden ende allen den voorcommer soo daerop weere aff the doen als sulcx erffcoops recht is in oirconde der waerheyt hebben wij richter ende schepenen bovengenoempt onse segelen aen desen openen brieve gehangen geschiet des XXIen dagh augusti anno XVIc twee ende tachtentigh
Afmetingen 35.7 x 17.5
Drager Perkament
Opmerkingen Charternr. 835.
Archiefnummer 370
Archiefnaam Heerlijkheid Malden
Inventarisnummer 2466
Afkomstig uit archief 370 Heerlijkheid Malden, inv.nr. 2466