Heerlijkheid Malden

Naam Ludolph Walravens
Naam Cornelis de Bruyn
Naam Peter Vos
Naam Barbara Vos
Naam Cunera Vos
Naam Ludolph van Steenhuys
Naam Anna van Randwijck
Naam Maria van Brouckhorst
Naam Johannes Hemert
Naam Derrick van Zeelant
Naam Wolter Verhorst
Naam Hendrick Leydecker
Datum document26/8/1667
Korte beschrijving Verkoop van land van de gezusters Vos aan Ludoph van Steenhuys
Zegel 2 zegels
Transcriptie Wij Ludolph Walravens richter der heerlickheyden Heumen ende Malden Cornelis de Bruyn ende Tijs Janssoen schapenen der heerlickheyt Malden voornoemt doen cond ende betuygen mits desen dat voor ons Eric … is Peter Vos der rechten doctor voor hem selven ende als volmachtiger van sijne susteren Barbara ende Cunera Vos luyt volmacht voor heeren borgermeisteren schepenen ende raedt der stadt Nijmegen gepal- seert in dato des 17en julii anno 1666 ons richter ende schepenen voornoemt gethoont ende voorgelesen ende ten prothocoll der heerlickheyt Heumen geregistreert ende heeft in die vorscreven qualiteyt vastigs ende stedigs coops erff des verkocht ende om ende voor eene somme gelts op huyyden aen hem des lesten penningh met den eersten betaelt daervan hij sigh was bedanckende opgedragen aenden hooghedelgeboren ende gestrengen heere Ludolph van Steenhuys ende vrouwe Anna van Randwijck echteluyden heere ende vrouwe tot Heumen Malden Oplo ende Haere erven seer her huys hoff ende boomgarden uitsgaders twe daerbij gelegene bouwhuysen erven ende landerije houtgewas ende plantagie rechten ende ga= rechtigheyden a.. ende dependentien vandien voorts allen gheene die vercoperen aen erven ende landerijen inde heerlickheyt Malden sijn hebbende ende besittende met daer van int cleyn ofte groot uutgescheyden met eggen ende eynden soo ende in voegen die vercoperen diewelcke nochtans aen geene seeckere mate van margentael willen gehouden sijn ende haere ouderen daer van in besit ende ge- bruyck geweest ende dieselvige van outs gelegen ende bepaelt sijn oostwart opdie heyde ende den moocksen wegh schietende over den gemeynen wegh commende uut Malden neffens de kerck naer Nijmegen suydwart opde gemeijne straet lopende uut Malden naer t’Broeck mitsgaders Maria van Brouckhorst weduwe van Johannes Hemert westwart alst gemeyne broeck noortwart op erff van Derrick van Zeelant dat eertijts Wolter Verhorst te wesen plagh nu den rentmeister Hendrick Leydecker oft hoe die voorscreven erven ende landerijen sunsten van outs ende nu ter tijt bepaelt mohcten sijn welcke voorscreven huys bouwhove erven ende landerijen den vercoper voornoemt alsoo voor opgedragen ende daernae met hant halm ende mont daerop verthegen heeft aen ende te erffelicken behoeve vande echteluyden coperen voornoemt ende belooft dieselvige te waare ende te vrijen iaer ende dagh voorts te euwigen dagen toe tegen allen den geenen die des ten rechten staen wilden ende allen voorcommer soo daerop weren aff te doen uutgenomen das haere thys ende gerechtigheyt ende iaerlix anderhalff malder rogge voor ende in plaetse vanden thynes ende nogh uut ’t haeffhen aenden kerckhoff genaempt ’t Clooster anderhalff malder rogge ende uut Groesbeecks camplien onder deses bouwhoff bepaelt den thyndt met recht ende uut alles des heeren gerechtiheyt ende soo ytwas meer als voorscreven is uut voorgenoemde erven ende landerije aen andere vremde luyden te gaen bevouden wierden t’selve sall ver- coper q.q. affdoen edogh t’geene den heeren coper daeruut boven ’t geene voorscreven mohcte pretenderen t’selve sal sijn hoogrede t’sijnen lasten namen sonder argelist in orconder der waerheyt hebben wij richter ende schepenen voornoemt onse segelen aen desen brieve gehangen geschiet tot Malden den XXVI augusti anno XVIc sevenende tsestich
Afmetingen 30.8 x 20.4
Drager perkament
Opmerkingen Charternr. 849.
Archiefnummer 370
Archiefnaam Heerlijkheid Malden
Inventarisnummer 2483
Afkomstig uit archief 370 Heerlijkheid Malden, inv.nr. 2483