2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.12.2.3.4 De Beide Weeshuizen


Bestanddelen
Stukken betreffende de amanuensis-rentmeester, later genaamd secretaris-rentmeester, 1817 - 1946, 1 omslag
Geleidebrieven van De Beide Weeshuizen bij het jubileummateriaal, onder andere een jubileumboekje, vervaardigd ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan, 1860, 2 stuk
Stukken betreffende de fusie van het protestantse en het katholieke weeshuis tot De Beide Weeshuizen, 1815 - 1848, 1 omslag
Stukken betreffende een rechtszaak van De Beide Weeshuizen tegen J. Fiole over de onderhoudsplicht en de verplegingskosten van zijn zoon wegens zijn financiële onvermogen, 1822 - 1823, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming van geneesheren en overige personeelsleden, 1848 - 1868, 1 omslag
Staten van het aantal verpleegden in, het aantal verpleegdagen en de inkomsten en uitgaven van het Oud Burgeren Gasthuis en De Beide Weeshuizen, 1880 - 1931,
Staat van mutaties van personeelsleden en hun beloningen van het Oud Burgeren Gasthuis en De Beide Weeshuizen, [1920],
Stukken betreffende de opname van kinderen in De Beide Weeshuizen, het ontslag uit en de overplaatsing naar andere instellingen, 1815 - 1905, 2 omslag
Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van regenten, 1817 - 1946, 3 omslag
Stukken betreffende verzoeken van De Beide Weeshuizen om machtigingen aan te vragen bij gedeputeerde staten voor diverse handelingen, 1817 - 1946, 7 omslag
Stukken betreffende onderzoeken naar de onderhoudsplichtige gemeente van bepaalde wezen, alfabetisch geordend op achternaam, 1818 - 1838, 3 omslag
Stukken betreffende verbouwings- en andere werkzaamheden aan de gebouwen en landerijen, 1836 - 1941, 1 omslag
Rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1838 - 1943, 84 deel; 1 omslag
Begrotingen van inkomsten en uitgaven, 1851 - 1941, 5 omslag
Stukken betreffende het jaarlijks verstrekken door De Beide Weeshuizen aan gedeputeerde staten door tussenkomst van de gemeente van een staat van ingekomen en uitgezette kapitalen, 1887 - 1897, 1 omslag
Gedrukt reglement op het beheer van het Gemeentelijk Wezenfonds te Nijmegen en op het inwendig bestuur van De Beide Weeshuizen, 1901, 1 katern
Brief van Gedeputeerde Staten met het verzoek om toezending van oorkonden of stichtingsbrieven, waarin de bevoegdheid van de gemeenteraad ten aanzien van het Protestants Kinderen- en het RK Weeshuis is omschreven, 1902, 1 stuk
Stukken betreffende het tot wederopzegging goedkeuring verlenen aan de permanente controle van de kas en administratie van De Beide Weeshuizen door de gemeentelijke controleur van de financiën, 1924 - 1925, 1 omslag