Commissie tot Uitleg van de Stad Nijmegen 1875-1890

Titel Teekening van de door het Ministerie van Oorlog gereserveerde | terreinen in van die, welke aan het Bestuur der Domeinen zijn overge- | geven van de voormalige Vesting Nijmegen
Beschrijving Schaalaanduiding onder de titel
Schaalstok midden onder aan tekening
Noorden boven
Geen noordpijl aanwezig
In rechter onderhoek: Behoort bij het procesverbaal van over | gave in overname van de militaire Rijks | gronden enz behoord hebbende tot de als | Verdedigingswerk opgeheven Vesting Nij | megen | Opgemaakt en onderteekend den zesden | Januari 1800 zes en zeventig | De Kapitein | eerstaanwezend Ingenieur [handtekening] De Ontvanger der | Registratie en Domeinen [handtekening]
In linkeronderhoek: aanwijzing | Zijn aangewezen: | Met blauwe letters en cijfers de Kadastrale indeling, met | gele kleur de grenzen van de overgegeven terreinen, met | bruine kleur de grenzen van de gereserveerde terreinen met | roode kleur de gereserveerde en metpaarsche kleur de over | gegeven gebouwen, terwijl ook de grenzen van aan de | Gemeente Nijmegen behorende, maar geheel of gedeeltelijk bij | het Dep. V Oorlog in gebruik zijnde gebouwen met roode | kleur zijn aangeduid. | De letters A-E wijzen plaatsen aan in het proces verbaal nader | omschreven, F de lijnbanen buiten de Hezelpoort, G de grond ver | huurd aan C Slagtman. H die verhuurd van Th Marcus, L die | verhuurd aan Wed Zwartjes en M die verhuurd aan Th Tho | masfen | Het Bezienderspoortje en het Vischpoortje behooren gedeeltelijk | aan de eigenaars der aangrenzende perceelen.
Datering 6/1/1876
Locatie Nijmegen - Vestingsgronden
Trefwoorden Vesting Nijmegen
Annotatie (Volgens register W.C.A. Hofkamp: Blz 7 No 4)
1876. 6 Januari. Proces-verbaal van overgave van de vestinggronden door het Departement van Oorlog aan het Departement der Domeinen. Het nummer van 28 Januari van de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, bericht onder datum 27 Januari: "Gisteren werd aan de Hezelpoort alhier de eerste hand geslagen tot slooping der verstingwerken.
Onderwerp Ruimtelijke ordening
Documentnummer KPU-111
Collectie Commissie tot Uitleg van de Stad Nijmegen 1875-1890
Auteursrecht Publiek Domein
Afkomstig uit archief 47 Commissie tot de Uitleg van de Stad Nijmegen, inv.nr. 111