Stichting De Beide Weeshuizen


ArchiefvormerStichting De Beide Weeshuizen
Archief1445 Stichting De Beide Weeshuizen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
RechtsvormStichting
Datering1979-1991
PlaatsNijmegen (1979)
Voorganger(s)De Beide Weeshuizen
Stichting Fonds der Versterfgelden van De Beide Weeshuizen
Algemene contextBinnen de jeugdzorg was in het laatste kwart van de twintigste eeuw sprake van een bont palet aan initiatieven die psychische, sociale en opvoedingsproblemen van minderjarigen op vernieuwende, vaak kleinschalige wijze benaderden. Omdat de overheid deze initiatieven vanwege hun experimentele karakter niet of in beperkte mate subsidieerde, deden zij een beroep op particuliere geldschieters, zoals de Stichting De Beide Weeshuizen.
GeschiedenisDe Stichting De Beide Weeshuizen ontstond, toen de gemeente Nijmegen het college van regenten van De Beide Weeshuizen in 1979 liet weten dat zij deze instelling van weldadigheid in een stichting moest omzetten. Afgezien van de juridische status veranderde er overigens niets.
Vanaf 1986 bezon het college van regenten zich op de als knellend ervaren relatie met de gemeente. Dit proces leidde tot nieuwe, door de gemeente geaccordeerde statuten, waarin de stichting - als beheerder van gedurende eeuwen uit gemeenschapsgeld opgebouwd vermogen - bij de gemeente rekening en verantwoording bleef afleggen, maar waarbij de gemeente anderzijds geen rol meer speelde bij de uitvoering van de doelstelling.
De stichting ging verder met het afstoten van onroerend goed, een proces dat in 1992 is afgesloten.
Functies, beroepen of activiteitenVanuit de doelstelling ‘hulpverlening aan jongeren in nood en aan jongeren in achterstandsituaties, waarbij - waar nodig en mogelijk - de bestaande landelijke en gemeentelijke sociale voorzieningen konden worden aangevuld,’ had de stichting twee taken:
- dagopvang van ‘geestelijk gehandicapte’ kleuters in kleuterdagverblijf Stijntje Buijs (1979 – 1986);
- financiële steun aan projecten binnen de jeugdzorg.
Structuur of genealogieHet bestuur berustte bij een acht leden tellend college van regenten, waaraan een secretaris-rentmeester was toegevoegd. Het college werd bijgestaan door een klein kantoor.
Bron(nen)Janssen, A.E.M., Naar best vermogen: Een geschiedenis van twee Nijmeegse weeshuizen 1558-2008, Nijmegen 2009;