Notaris Courbois 1884-1927

Naam Felix Jan Frans Marie Walter (Kantonrechter)
Naam A.W. van Roggen
Datum document15/3/1895
LocatiesNijmegen
Onderwerp Depot Benoeming executeur
Aktenummer 2598
Archiefnummer 442
Archiefnaam Notaris C.A.E. Courbois Nijmegen
Inventarisnummer 102
Afkomstig uit archief 442 Notaris C.A.E. Courbois Nijmegen, inv.nr. 102