1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1795)
Periode (1663) 1795 - 2000
Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijk handelen. Het bevat onder meer series notulen en besluiten van het gemeentebestuur, correspondentie, kaarten en tekeningen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid is een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamd 'medebewind'; het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Het archief bevat ook stukken van vóór 1795, namelijk retroacta van akten van geldleningen vanaf 1663 (inv. nrs. 2020-2047).
Omvang 91,625 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording M.K.J. Smeets (1940), Kick van Ijzendoorn, M.C.P.J. van Rooij (2005), D.J. Prins, (2018)
Geschiedenis van het archief In 2016 besloot het bestuur van de gemeente Mook en Middelaar haar archieven tot en met 2000 over te plaatsen naar de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De archieven tot 1938 en het registratuurarchief 1938-1976 waren reeds toegankelijk gemaakt met een beschrijvende inventaris, respectievelijk van M.K.J. Smeets uit 1940 en het archiefbureau Kick van IJzendoorn uit 2005. De archiefblokken 1977-1990 en 1991-2000 waren raadpleegbaar met het Document Management Systeem DocMan en voor de serie bouwvergunningen 1937-1976 was een index in een Excelbestand beschikbaar. Het archief tot 1938 stond tot dan in de archiefbewaarplaats Grave, de overige bestanden werden beheerd ten gemeentehuize in Mook.
Na de overplaatsing van de archieven vanuit Mook en Grave naar Nijmegen in december 2016 zijn de verschillende archiefblokken van de gemeente Mook en Middelaar en voorgangers sinds 1795 in één toegang beschreven. De archieven van de schepenbanken van Middelaar en Mook en van het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar, reeds afzonderlijk beschreven in de inventarissen van 1940 en 2005, zijn echter uit de oude toegangen gelicht en als aparte archieven in het beheersysteem van het RAN opgenomen. De serie bouwvergunningen is apart beschreven, omdat zij het eerste blok van een door de vakafdeling beheerd archief is.
Verwerving Overbrenging 2018
Selectie Uit het archiefblok tot 1938 zijn na de beschrijving in 1940 en voor de overplaatsing in 2016 stukken vernietigd. Het overzicht van de vernietigde stukken bevindt zich in de inventaris van Smeets uit 1940. De archiefblokken 1938-2000 zijn door de bewerking in 2005 en door de toepassing van voorselectie door de registratuurafdeling geschoond overgeplaatst naar het regionaal Archief Nijmegen. Bij de bewerking in 2017 is, op een enkel dubbel stuk na, geen verdere selectie meer toegepast.
Ordening De beslissing om de archiefblokken 1795-2000 in één toegang op te nemen, betekende het inéénschuiven van de inventarissen van 1940 en 2005 en de toegangen 1977-1990 en 1991-2000 uit DocMan. De aparte archiefblokken bepalen de hoofdstructuur van de nieuwe toegang. De gemeente Mook en Middelaar ging in 1938 over op de ordening van haar archief volgens de onderwerpsgewijze archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de overplaatsing in 2016 waren de archiefblokken 1938-2000 geordend volgens de versie 1992 van deze code. De rubricering volgens deze code is grotendeels gehandhaafd, maar wel gestroomlijnd zodat de subrubrieken binnen de hoofdrubrieken zoveel mogelijk gelijk zijn. Ook de klassering van de afzonderlijke stukken is zoveel mogelijk gelijk gebleven, zij het dat inconsistenties zijn gecorrigeerd. Deze correcties betroffen vooral bestanddelen aangaande de oorlogs- en wederopbouwperiode in het archiefblok 1937-1976.
De nummering van de bestanddelen in het archiefblok tot 1938 is gelijk gebleven. De bestanddelen vanaf 1938 zijn vernummerd. Bij de beschrijvingen in de nieuwe toegang zijn, bij wijze van concordans, de oude nummers en rubriceringen opgenomen aan de beheerskant van het archiefsysteem. De oude inventarissen uit 1940 en 2005 zijn ook opgenomen in het archief.
Voorwaarden voor raadpleging Aan de openbaarheid van enkele archiefbescheiden zijn beperkingen gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Deze beperkingen, vermeld in een nota bene bij de desbetreffende beschrijvingen, gelden voor de akten van de burgerlijke stand (op grond van het Burgerlijk Wetboek, artikel 17a, lid 1), de persoons- en archiefkaarten met bijbehorende hulpregisters (op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoons-gegevens, art. 97 - 100) en een aantal andere archiefbestanddelen (op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1, sub a). Enkele stukken zijn voorlopig niet raadpleegbaar vanwege de slechte materiële staat, hetgeen vermeld staat in een nota bene bij de desbetreffende beschrijvingen.
Verwante archieven Zie voor de bouwvergunningen ' het Bouwarchief 1937-1976' in de digitale studiezaal.

De oorspronkelijke aanwijzende tafels (oat's), verzamelplans en minuutplans van de kadastrale gemeente Mook en Middelaar zijn digitaal raadpleegbaar via de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/

Zie voor stukken betreffende de armenzorg ook het archief van het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar en voorgangers, 1732 - 1964.AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".