Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Willem van Zeller (Rentmeester)
Naam Gerard van der Lynden
Naam H. van der Lynden
Datum document 31/12/1587
Nummer 176
Uitgebreide beschrijving (regest) Burgemeesteren, schepenen, raad en meesters van het Sunter Claesgilde te Nijmegen oorkonden, dat zij verkocht hebben, uit hun "renten, accijnsen en opkommingen" van den Rijkstol en andere inkomsten der stad, aan Willem v. Zeller gewezen rentmeester der stad, zijn erven of houder van deze brief voor een som geld in 1586 verstrekt, een erfjaarrente van 30 Carolus gld. ad 20 str. brab. binnen Nijmegen gangbaar, jaarlijks op Sunt Peters-avont ad Cathedram in den winter (Februari 21) met recht van aflossing op den betaaldag voor 500 Carolus gld. en verschenen rente na opzegging van een half jaar te voren. Gegeven in den iaere ons Heeren dusyent vyffhondertt soeven und tachtentich, den lesten dach 's maentz Decembris.
Dorsale aantekening "Voor d'expeditie van dezen sampt der copie van partien ontfangen twe gulden thienn stuvers brab." (rechts onder). "no. 1." "25 C. gld. 's iaers verschynende Petri". "Den inhout deses neffens den interest sedert den laetsten Decembris 1677 verschenen gecedeerd en opgedraegen aan het weeshuys deser stadt tot voldoeninge van de helfte van duysent gld. capitaal by myn oem zaliger Gerard van der Lynden aan gemelte huys bij legaet gemaeckt den 2 Febr. 1678 get. H. van der Lynden nomine haeredum." " No. 1 2do".
Zegel Met uithangend stadszegel in groene was (randschrift iets geschonden).
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 237

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie